חרדיוּת )רכה( במבחן השילוב: היחס לשילוב ולהכלה בקרב מורים ליטאים ומורים ספרדים במערכת החינוך החרדית

חרדיוּת )רכה( במבחן השילוב: היחס לשילוב ולהכלה בקרב מורים ליטאים ומורים ספרדים במערכת החינוך החרדית

Haredi society and the test of inclusion: Litai and
Sephardi teachers' attitudes toward integration
and inclusion

פורסם באתר: 24-01-2023
המאמר המלא
תקציר

בעשור האחרון גוברת בחינוך החרדי המודעוּת לחשיבות של שילוב תלמידים עם לקויות למידה וטיפול בהם. אם בחינוך הממלכתי השילוב מתבסס על תפיסת הנורמליזציה, על מודל הזרם המרכזי ) mainstreaming ( ועקרונות השילוב ) integration ( וההכלה ) inclusion (, הרי בחינוך החרדי טרם נבחנו תפיסת השילוב ובסיסו הפילוסופי-רעיוני. המחקר המתואר במאמר זה נועד לבדוק הבדלים בין מורים המשתייכים לשני תתי-זרמים חרדיים – אלה נבדלים ביניהם ברמת השמרנות ובַיחס לאחֵר – ביחסם לשילוב ולהכלה, ולהשוות את עמדותיהם לעמדות של מורים בחינוך הממלכתי-דתי )חמ״ד(. במחקר השתתפו 230 מורים: 80 מהזרם החרדי-ליטאי, 70 מהזרם החרדי-ספרדי ו 80- מהחמ״ד. המשתתפים מילאו שאלון שהתבסס על שאלונים קודמים לבחינת היחס לשילוב ולהכלה ואשר הותאם לצורכי המחקר הנוכחי. מממצאי המחקר עולה שהרכיב ה״אתני״ משפיע על גיבוש עמדות בנושא השילוב וההכלה. בניגוד למשוער נמצא כי המורים הספרדים נקטו קו שמרני יותר משנקטו המורים הליטאים: הם התנגדו להכלה ותמכו בהשמה של תלמידים עם לקויות למידה במסגרת נבדלת. המורים הספרדים גם הדגישו יותר את קשיי השילוב עבור תלמידי הכיתה בהיבט הפדגוגי ובהיבט הרגשי. ממצאים אלה והשלכותיהם על הכשרת המורים, על התמיכה המקצועית בהם ועל המשאבים הנדרשים לכל תת-זרם חרדי נדונים בהרחבה במאמר.

Abstract

Awareness of integrating students with learning disabilities in Haredi education has increased over the past decade. In the state school system, integration is based on principles of normalization and inclusion; Haredi perceptions of integration and its philosophical-ideological basis are not yet clear. This study is an examination of the differences in teachers' attitudes toward integration and inclusion between the Litai and Sephardi branches of Haredi society, comparing them to those of teachers in the state-religious school system, as related to cultural affinity. Participants were 230 teachers (70 Litai, 70 Sephardi, and 80 state-religious teachers). The participants answered a questionnaire constructed, adapted, and validated for this study. The questionnaire was based on other questionnaires for measuring attitudes toward integration and inclusion. The findings reveal that the "ethnic" component is instrumental in shaping attitudes toward integration and inclusion. Surprisingly – and contrary to the research assumption – Sephardi teachers took a more conservative stance than their Litai peers, expressing resistance to inclusion and greater support of placement in segregated settings. The Sephardi teachers also indicated the difficulties of integration in terms of the other students from a pedagogical and emotional standpoint. The implications of these findings are discussed in the article.

הורדת קובץ המאמר
תפריט