טיפוח כשירויות הבעה של סטודנטים בהשכלה גבוהה: בין הטמעה ארגונית למימוש פדגוגי

טיפוח כשירויות הבעה של סטודנטים בהשכלה גבוהה: בין הטמעה ארגונית למימוש פדגוגי

Fostering Writing Skills in Higher Education Students: Between Organizational Assimilation and Pedagogical Implementation

תקציר

המאמר מנתח מהלך רחב היקף בתחום טיפוח כשירויות הבעה של סטודנטים להוראה במכללה גדולה במרכז הארץ. מהלך זה נועד לקדם את תפקודם בלימודים בהווה ואת תפקודם בהיותם מלמדים במערכת החינוך בעתיד. במחקר הערכה ששילב מתודות איכותניות ומתודות כמותניות, נאספו עדויות על מאפייניה של הטמעת סדר היום החדש במהלך שלוש השנים של הפעלתו בפקולטה לחינוך. ניתוח הממצאים והצלבתם מצביעים על שני רבדים מובחנים בהובלת המהלך, הרובד הארגוני והרובד הפדגוגי. הנתונים שנאספו במחקר מעידים על הצלחה חלקית בהובלת ההיבט הארגוני, אך לא ברובד הפדגוגי. הטמעה של שינוי מהותי בלמידה של הסטודנטים דורשת מהמרצים ידע פדגוגי תלוי תוכן ייחודי המשלב ידע בתחום טיפוח ההבעה עם ידע דיסציפלינרי בתחום הכשרת המורים. פרק הדיון במאמר מציע דגם שאימצה הפקולטה לפיתוח מקצועי של הסגל המבוסס על טיפוח ידע פדגוגי תלוי התוכן הייחודי הזה. פעילות לימודית שפותחה במסגרת הוראה בקורס סמינריוני אחד מדגימה יישום של ידע פדגוגי ייחודי, מתוך דגש על ידע מטא-קוגניטיבי בתחום פיתוח אסטרטגיות ההבעה וההמשגה של תהליכים קוגניטיביים.

Abstract

This paper describes a study conducted to gauge the success of a faculty-wide project designed to foster the writing skills of students in a large Israeli teacher training college, which aimed to improve the achievements of its participants, both as students in the present and as teachers in the future. The study collected data from a variety of sources, following the first three years of implementation of the Faculty of Education’s new agenda. The data analysis revealed that the project’s implementation was progressing on two distinct levels, the organizational level and the pedagogical level. The data indicated that the implementation of the organizational level was going well, unlike that of the pedagogical level, which was not progressing as successfully. To integrate basic changes into their students’ learning experience, instructors must acquire specific pedagogical content knowledge, which combines knowledge in the field of writing development with disciplinary knowledge in the field of teacher education.

הורדת קובץ המאמר
תפריט