"טנגו בין תכנון לשחרור" שינוי פדגוגי ברמה המערכתית: רפלקציה על הטמעת מטלת ביצוע באזרחות

"טנגו בין תכנון לשחרור" שינוי פדגוגי ברמה המערכתית: רפלקציה על הטמעת מטלת ביצוע באזרחות

"Tango" between careful planning and "letting go"
in a large-scale pedagogical change: Reflections on implementing the civic Performance Assessment Inquiry Task (PAIT)

תקציר

שינויים פדגוגיים בדרכי הוראה-למידה-הערכה מתקיימים במקומות רבים בעולם, כולל בישראל, אך רובם מצליחים רק בקנה מידה קטן ומתקשים להוביל גם לשינוי פדגוגי בר-קיימא ברמה מערכתית. הפרקטיקה בעולם, והמחקר העוקב אחריה, עדיין מתלבטים בשאלת הגורמים המזרזים ומבטיחים מעבר מוצלח להטמעה בקנה מידה רחב של יוזמות חדשניות לשיפור פדגוגי. מאמר זה בוחן מקרה ספציפי של שינוי פדגוגי בקנה מידה מערכתי שהתקיים בישראל בשנים 2012-2007: הטמעת "מטלות ביצוע" ככלי ללמידה ולהערכה חלופיות לבגרות במקצוע האזרחות. הכותבים מציגים שלושה גורמים מרכזיים שסייעו להבנתם להובלת המהלך: תכנון פדגוגי קפדני, פיתוח מקצועי מעמיק בקנה מידה נרחב ומתן אוטונומיה לדרגי השטח. אף שתכנון קפדני מחד גיסא ומתן אוטונומיה לדרגי השטח מאידך גיסא נדמים כסותרים, ממצאי הניתוח מאששים את הטענה הקיימת בספרות המקצועית, כי דווקא מציאת האיזון הנכון בין שליטה ותכנון לבין שחרור ואוטונומיה היא המפתח להצלחת המהלך. הממצאים מעידים כי איזון זה מאפשר חתירה ממוקדת ומעמיקה להשגת מטרה פדגוגית אחידה, אך גם נותן מקום ליצירתיות ולפיתוח יזמות של אנשי השטח (bottom-up). האיזון מאפשר לכל הדרגים להרגיש שותפים ולהזדהות עם תהליך השינוי ולהביא ליישומו באופן מיטבי, בין היתר על ידי כך שהמורים מתאימים את השינוי המובל "מלמעלה למטה" (top-down)לסביבות החינוכיות המגוונות שבהן הם עובדים. פרק המסקנות מכיל גם המלצות מעשיות לקובעי מדיניות העומדים בפני תהליכי הובלת שינוי פדגוגי מערכתי.

Abstract

Pedagogical changes in learning, instruction, and assessment take place in numerous countries, including Israel. However, most of these pedagogical changes succeed on a small scale, while sustainable large-scale changes are incredibly challenging. Educational practitioners and researchers alike are still debating the factors that support wide-scale implementation of innovative pedagogical improvement. This paper examines a specific case of a system- wide pedagogical change that took place in Israel between 2007 and 2012: the implementation of PAIT as a vehicle for meaningful learning and alternative assessment in civic education. The authors present three main factors that helped (according to their understanding) to support the implementation process: meticulous pedagogical planning; wide-scale professional development, and granting autonomy to practitioners on all levels. Even though meticulous planning on the one hand and granting autonomy on the other may seem contradictory, the analysis presented in this paper indicates that finding the right balance between these two seemingly opposites is the key to successful implementation. The findings show that such a balance can support a coherent top-down pedagogical goal while also leaving suficient space for practitioners' bottom-up creativity and independent initiatives. This balance enables practitioners on all levels to see themselves as partners who identify with the change process, thereby contributing to its successful implementation. Among other things, success is supported by the participants' ability to adapt "top down" changes to the diverse and contextualized environments in which they are working. The paper ends with practical recommendations for policymakers who are about to lead widescale pedagogical changes.

הורדת קובץ המאמר
תפריט