יופי של הערכות: האם סטודנטיות מושפעות יותר מסטודנטים מהופעתו החיצונית של המרצה?

יופי של הערכות: האם סטודנטיות מושפעות יותר מסטודנטים מהופעתו החיצונית של המרצה?

Beauty in the classroom: Are female students
more influenced by the external appearance
of male lecturers than male students?

תקציר

השפעת הופעתם החיצונית של מרצים במוסדות להשכלה גבוהה על הערכת הוראתם נחקרה מעט מאוד. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון נושא זה ולבדוק אם יש הבדלים בין המינים בבדיקת אפקט זה, הן בהשוואה בין המרצים למרצות המוערכים והן בדירוגי הסטודנטים והסטודנטיות המעריכים אותם. הופעתם החיצונית של 55 מרצים דורגה על ידי סטודנטים הלומדים בכיתותיהם, ולאחר מכן חושב המתאם בין דירוגים אלו לבין דירוגי הוראתם אשר התקבלו באותו קורס בסמסטר קודם. המרצים הגברים האטרקטיביים קיבלו הערכות הוראה גבוהות יותר, אך רק בדירוגי הסטודנטיות. המרצות האטרקטיביות לא קיבלו הערכות הוראה גבוהות יותר, לא מהסטודנטים ולא מהסטודנטיות. המסקנה העיקרית המתקבלת מהמחקר היא שגברים באקדמיה זוכים ל"פרמיית יופי", בעוד נשים לא. "אפליה" זו נובעת מסתירה בין שני סוגי דימויים: דימויי תפקיד ודימויי מגדר. היות שאנשים אטרקטיביים נתפסים כבעלי תכונות אופייניות יותר למינם )כלומר נשים יפות נתפסות כיותר נשיות וגברים יפים נתפסים כיותר גבריים(, כאשר הדימוי התפקידי תואם את הדימוי המגדרי, זוכה האדם היפה ב"פרמיית היופי". אולם כאשר קיימת סתירה בין הדימויים, כמו במקרה של נשים מרצות, האדם היפה אינו מורווח מאפקט היופי.

Abstract

The effects of faculty members' external appearance on teaching ratings in academic institutions have rarely been studied. The purpose of this study is to examine this effect and to explore the sex differences of both raters and ratees. The physical attractiveness of 55 lecturers was rated by their students and then correlated with their teaching ratings, which had been collected in the same course the previous semester. The more attractive male lecturers received higher ratings from female students only. The more attractive female lecturers did not receive better ratings from either male or female students. The main conclusion of the study states that men in academia benefit from a "beauty premium" while women do not. This "discrimination" stems from the contradiction between two types of images: role images and gender images. Since beautiful people are perceived as more characteristic of their gender (i.e., a beautiful woman is perceived as more feminine and a handsome man as more masculine), the "beauty effect" benefits beautiful people when their role image corresponds to their gender image. However, when there is a contradiction between role image and gender image, as in the case of female lecturers, the beautiful person does not merit from the "beauty premium".

הורדת קובץ המאמר
תפריט