יחסי הכוחות בין מורים לתלמידים בתהליך הבניית ידע: המושג ומדידתו

יחסי הכוחות בין מורים לתלמידים בתהליך הבניית ידע: המושג ומדידתו

Balance of Power Between Teachers and Students in the Classroom

תקציר

בעידן הנוכחי, עידן המתאפיין בשאיפה ללמידה משתפת ומשותפת, יש לחתור לאיזון ביחסי הכוחות בין מורים לתלמידים בכיתות הלימוד. על מנת לבחון את המצב הקיים ולהתוות את הדרך המובילה לאיזון, כמו גם לאפשר מחקר כמותי המתמקד בבחינת יחסי הכוחות הללו, נדרש כלי מהימן ותקף. המחקר המתואר להלן מגדיר את המושג "יחסי הכוחות בתהליך הבניית ידע" ומציג כלי האומד את תפיסתם של המורים באשר למושג זה. המחקר מפרט את הליך הפיתוח והתיקוף הראשוני של שאלון הכולל 15 היגדים. 205 מורים למתמטיקה מילאו את השאלון – 41% מהם לימדו בבית ספר תיכון, 34% לימדו בבית ספר יסודי, ו 25%- היו סטודנטים בתוכניות הכשרה להוראת מתמטיקה, אשר למדו בשלושה מוסדות אקדמיים. ניתוח גורמים מגשש וניתוח גורמים מאשש הצביעו על כך ששלושה גורמים מרכיבים את תפיסת המורים באשר ליחסי הכוחות בתהליך הבניית ידע: ידע ועניין במקצוע, כוח המומחיות של המורים וקולם של התלמידים. הכלי הראה עדויות לתקפותם של השאלון ושל הקריטריון "מסוגלות עצמית של מורים", והממצאים מחזקים את תקפותו של כלי המדידה המוצע. במאמר נדונים מאפייני הכלי, כמו גם רעיונות לשימוש בו במחקרים עתידיים.

Abstract

In the present era, which is characterized by a desire for cooperative and collaborative learning, we must pursue a balance of power between teachers and students. To examine the perceptions of teachers and the path leading to balanced power relations, and to enable quantitative research focused on examining these power relations, a reliable and valid tool is required. This study presents the concept and working definition of the teacher-student balance of power in the classroom (BPC), and presents a tool that assesses teachers' perceptions of this concept. The study details the initial development and validation procedure of a 15-statement questionnaire, which was completed by 205 math teachers – 41% high school teachers, 34% elementary school teachers, and 25% students in a math teacher training program. Exploratory factor analysis revealed a three-factor model representing knowledge and interest in the subject matter, expert power, and students' voices. Confirmatory factor analysis lent additional support to the construct validity of the BPC. Evidence of the criterion-related validity of the BPC model vis-à-vis teacher self-efficacy criteria was also found. The article discusses the characteristics of the tool, as well as ideas for using it in future studies.

הורדת קובץ המאמר
תפריט