יישום התוכנית הלאומית להתאמת המכללות להכשרת מורים לחינוך במאה ה-21 : מה השתנה בהכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת?

יישום התוכנית הלאומית להתאמת המכללות להכשרת מורים לחינוך במאה ה-21 : מה השתנה בהכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת?

Pre-service Teacher Training for ICT Integration
in Teaching

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בשינויים שחלו בהכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת בעקבות יישום התוכנית הלאומית משנת 2011 להתאמת המכללות להכשרת מורים לחינוך במאה ה 21. מקור הנתונים בשאלון שהועבר לסטודנטים בשני סבבים: בשנת 2013 (תשע"ג) ובשנת 2015 (תשע"ה). ממצאי המחקר מעידים על עלייה מובהקת במרבית המדדים של מרכיבי ההכשרה ותוצריה. העלייה הרבה ביותר נמצאה במספר השיעורים המתוקשבים שסטודנטים לימדו בבתי ספר. אף על פי כן כשליש מהסטודנטים הנמצאים בשלבים מתקדמים של הלימודים במכללה לא התנסו או התנסו רק מעט בהוראת שיעורים מתוקשבים. אשר לדגמי ההוראה המתוקשבת, נמצא כי הדגם הנפוץ הוא לצורכי המחשה והדגמה. האתגר העומד לפני המכללות לחינוך הוא קידום של חדשנות פדגוגית בשילוב תקשוב בהוראה. הגורמים המנבאים שילוב תקשוב בהוראה על ידי סטודנטים הם: מידת המודלינג שעושים המורה המאמן ומרצים במכללה לשימוש בתקשוב, מספר השיעורים המתוקשבים שלימדו סטודנטים בבית ספר והתנאים בבית הספר.

Abstract

The study examined the impact of the National Program to Transform Colleges of Education to Meet the Demands of Education in the 21st Century on preservice teacher training to integrate ICT in teaching. Data were collected by means of a questionnaire administered to students in two rounds: in 2013 and 2015. The findings indicate a significant increase in most of the indices of the training. The greatest increase was in the number of ICT-based lessons preservice teachers taught at school; however, about one third of the respondents in advanced stages of their studies had insufficient experience in teaching ICTbased lessons. Concerning teaching models, the most popular was using ICT for illustration and demonstration purposes. Predictors of the diversity of ICT integration in teaching by the students were: modeling by the school teachermentor and faculty members, the number of ICT-based lessons taught at school, and pre-requisite conditions at schools and colleges.

הורדת קובץ המאמר
תפריט