יצירתו של חיים נחמן ביאליק בזמננו: מה זוכרים ומדוע?

יצירתו של חיים נחמן ביאליק בזמננו: מה זוכרים ומדוע?

Haim Nachman Bialik's literary oeuvre:
What is remembered and why?

תקציר

זהו מחקר בעל אופי בין-תחומי, שביצעו חוקרת ספרות ופסיכולוג. המחקר בוחן את שימור יצירותיו של ביאליק, ובעיקר שירי הילדים שלו, בזיכרון התרבות הזמין. במחקר בדקנו באיזו מידה זוכרים ישראלים, בני שלושה דורות, את שירי ביאליק לילדים ולמבוגרים; מה הן הסיבות העיקריות לכך שהם זוכרים דווקא את היצירות שציינו; וכן מה הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים לבין הממדים הנחקרים בנוגע למקומו של ביאליק בעולם התרבות של הנבדקים. מהיבטי הפסיכולוגיה המחקר נוגע לשאלת הזיכרון לטווח ארוך, לגורמים המשפיעים על הזיכרון ומעצבים אותו. זהו מחקר במתודולוגיה מעורבת: כמותי ועיוני-ספרותי. הנתונים נאספו מ 182- משתתפים, שייצגו קבוצות גיל בטווח שנע בין 18 ל 75- שנים. לצורך המחקר פיתחנו שאלונים מיוחדים לבחינת זיכרון לטווח ארוך אצל מבוגרים, הנוגע לשירי ביאליק: שאלון אשר בדק שליפה מהזיכרון באמצעות אסוציאציה ספונטנית והיזכרות חופשית; ושאלון נוסף אשר בדק היזכרות בשירי ביאליק בעקבות גירוי יזום. מתוך ממצאי המחקר ניתן ללמוד אילו יצירות של ביאליק זכורות במיוחד, ולמה מייחסים המשתתפים במחקר את הזכירה של היצירות הללו. ניתוח פרשני של הממצאים מאפשר לעמוד על מקומם המרכזי של המוזיקה ושל גורמי תיווך בגן הילדים ובבית הספר בעיצוב זיכרון תרבות וכן על ייחודה הספרותי של יצירה זכורה במיוחד. ממצאי המחקר עשויים לשמש בסיס להצעת דרכים לטיפוח תרבות המעניקה מקום של כבוד לספרות בחברה הישראלית.

Abstract

This interdisciplinary study conducted by a literature researcher and a psychologist seeks to understand Bialik's contemporary role as a canonical poet within the available cultural memory of Israelis of different ages. The psychological aspects of the research relate to the question of long-term memory as well as the factors that influence and shape it. The research employed a mixture of methods: quantitative and theoretical-literary. The study population comprised 182 participants, who represented age groups ranging from 18 to 75. For the purposes of this research, we developed special questionnaires designed to test the longterm memory of Bialik's poems among adults: one to test how well they are remembered through spontaneous association and free recall, and a priming-technique questionnaire to trigger stimuli for recall. The research findings can tell us which of Bialik’s works are particularly well remembered among Israelis of different generations. The findings and their interpretative analysis can indicate the influence of immanent factors in literature, and mediating factors such as music, on the extent of recall by the research participants regarding Bialik's works. The findings can also serve as a basis to propose ways of developing a culture that can deal with the manner in which Israeli society and the education system relate to literary works.

הורדת קובץ המאמר
תפריט