"כיכר מגן דוד" – מקום של הפקרות על הוראת הסיפור "אח קטן" מאת רונית מטלון מתוך תכנית הלימודים בספרות

"כיכר מגן דוד" – מקום של הפקרות על הוראת הסיפור "אח קטן" מאת רונית מטלון מתוך תכנית הלימודים בספרות

'Magen David Square' – A Lawless Place Teaching the story, "Little Brother", by Ronit Matalon, as part of the literature curriculum

תקציר

נקודת המוצא של המאמר היא שהטקסטים הנלמדים בבית הספר ממשיכים ללוות את הלומד במהלך חייו. היות שכך, יש להקפיד על בחירתם ועל דרכי הוראתם, ואלה אמורים להיות עניינה של החברה כולה. כדי שהוראת הספרות תישא משמעות עבור התלמידים, עליה להיות מכוונת ליצור תודעה פוליטית אצלם, מה שמתחייב מעצם טיבו של המעשה החינוכי ומהאופי הפוליטי של הספרות ושל הדיון הפרשני-ביקורתי בה. סיפורה של רונית מטלון "אח קטן" (1992) נבחר להילמד כ"סיפור ממוקד" החל משנת הלימודים תשע"ה. משמעותה המעשית של החלטה זו היא הוראת הסיפור במשך שתי שנות לימוד, תשע"ה ותשע"ו, לכל תלמידי מדינת ישראל. סיפור זה מתאים במיוחד לפיתוח תודעה פוליטית בגלל האירוע הפוליטי המוטמן בו: הרג האזרח שמעון יהושע, תושב שכונת כפר שלם, בידי שוטר בעודו מנסה למנוע את הריסת ביתו, אירוע שהתרחש במהלך פעולת "פינוי בינוי". הוראת הסיפור בכיתות התיכון תחשוף אירוע פוליטי זה בפני אזרחי המחר של מדינת ישראל, תוך כדי הסרת אבני השכחה וההסתרה המונחות עליו. אעסוק בסיפור זה כ"עדשת מיקוד" לדרך שבה יש לעסוק בטקסטים ספרותיים בבתי ספר. אציע הוראה של הסיפור דרך "הדיאלוג הלוינסי" תוך כדי הדגשת המושגים הפוליטיים אתיקה ואחריות כלפי האחר, כפי שעסק בהם הפילוסוף עמנואל לוינס. נוסף על כך אדון בנושאים שונים העולים מתוך הסיפור, שאופן העיסוק בהם תואם את מאפייני הספרות המזרחית. בהמשך אעסוק באירוע הפוליטי המרכזי המוטמן במכוון בסיום הסיפור ובמשמעויותיו הספרותיות, הפוליטיות והאתיות.

Abstract

The starting point of the article states that since the texts studied at school are relevant to the pupils’ lives and are studied via a method of openness and discussion, they continue to accompany them throughout their lives. This being the case, the choice of texts and the manner in which they are taught are cardinal and should be significant to society as a whole. In order for the teaching of literature to be meaningful to the .pupils, it must be directed toward the creation of political awareness Ronit Matalon's story, "Little Brother" (1992), was selected to be taught as a targeted story" as of 2014. The practical significance of this decision is the" teaching of the story to every pupil in the State of Israel over a period of two academic years – 2014 and 2015. This story is particularly appropriate for the development of the pupils’ political awareness because of the political event it conceals: the killing of the citizen by a police officer while attempting to prevent the destruction of his home. Teaching this story in secondary-school classes will reveal this political event to Israel’s future citizens by removing the veil of .forgetfulness and the concealment that cover it My way of dealing with this story resembles a lens that focuses on the manner in which literary texts should be dealt with in the schools. I propose discussing toward ״responsibility״ and ״ethics״ the story by emphasizing the political concepts in the same manner as philosopher Emmanuel Levinas did. Moreover, I ״other״ the discuss various topics arising from the story as well as how the way in which they are treated matches the characteristics of Oriental literature. Later on, I shall deal with the central political event, which is deliberately concealed at the end of the .story, and with its literary, political, and ethical meanings

הורדת קובץ המאמר
תפריט