"כמה קיבלתי במבחן?" הישגי סטודנטים להוראת החינוך הגופני בעת משבר הקורונה

"כמה קיבלתי במבחן?" הישגי סטודנטים להוראת החינוך הגופני בעת משבר הקורונה
תקציר

אחד הגורמים העלולים להשפיע על תהליכי למידה והוראה ומכאן גם על מתן הציונים לסטודנטים הוא משבר, משום שהוא מערער את יציבותה של הקהילה החינוכית. בעת משבר הקורונה אומצו במכללות האקדמיות לחינוך דפוסים של הוראה ולמידה בשעת חירום שהייתה להם השפעה פוטנציאלית על הציונים שקיבלו הסטודנטים. המטרה של מחקר רטרוספקטיבי־תיאורי זה הייתה לבחון אם המעבר להוראה מרחוק בעת משבר הקורונה השתקף בממוצעי הציונים שקיבלו הסטודנטים בתקופה זו בהשוואה לממוצעי הציונים לפני פרוץ המגפה, ואם שיעור מסיימי הקורסים עם ציון השתנה. המחקר התמקד בסטודנטים שלמדו בתוכנית להכשרת מורים להוראת החינוך הגופני. התוכנית כוללת קורסים מעשיים רבים ומגוונים, וגם בהם אומצה הוראה מרחוק. הנתונים נאספו ממערכת המידע של המכללה על הישגי הסטודנטים ועל שיעור מסיימי הקורסים עם ציון בארבע תקופות: בתקופה שלפני משבר הקורונה ובשלוש תקופות נוספות במהלכו. הקורסים הנלמדים בתוכנית סווגו לשלושה אשכולות: קורסים עיוניים, קורסים מעשיים והתנסות בהוראה. ההשוואה בין הציונים לפני התפרצותה של מגפת הקורונה ובין הציונים לאחר התפרצות המגפה הצביעה על עלייה ניכרת בציוני הקורסים העיוניים ועל עלייה מזערית בציוני הקורסים המעשיים. לא נמצא שינוי בציוני ההתנסות בהוראה. אחוז הסטודנטים שסיימו את הקורסים עם ציון בקורסים המעשיים ובהתנסות בהוראה היה קטן יותר לאחר פרוץ המגפה. בקורסים העיוניים לא נצפתה מגמה קבועה. במחקרים עתידיים מומלץ לאסוף מידע על דרכי ההוראה ודרכי ההערכה שהונהגו בתקופת הקורונה, ולבחון כיצד אלו השפיעו על ציוני הסטודנטים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט