כמו כולם או עם כולם? על נכונוּת מורים לעתיד להורות בכיתות משלבות

כמו כולם או עם כולם? על נכונוּת מורים לעתיד להורות בכיתות משלבות

Like Everyone Else or With Everyone Else? Pre-service Teachers’ Willingness to Teach in Inclusive Classrooms

תקציר

המושג "נכונוּת מורים להורות בכיתות משלבות" מבטא את כוונתם ומוכנותם של מורים לשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתתם. במאמר זה מוצג מחקר איכותני שנערך במקביל למחקר כמותי (גילור וכץ, 2017) ואשר בחן את הנכונות של פרחי הוראה, מורים לעתיד, להורות בכיתות משלבות. המחקר האיכותני היה מחקר חלוץ (פיילוט) אשר התמקד בבחינת אופן הבנתם של פרחי ההוראה את מהות השילוב ובמידת נכונותם להורות בכיתות משלבות. לשם כך נערכו ראיונות מוּבְנים חלקית עם פרחי הוראה הנמצאים בשנות לימוד שונות ובמסלולי הכשרה שונים. ממצאי הניתוח האיכותני של הראיונות חשפו שונוּת בין פרחי ההוראה בהבנת מדיניות השילוב – הרציונל שביסודה ודרכי יישומה. כמו כן הם מחדדים את ההבחנה בין נכונות לסייע לתלמידים עם צרכים מיוחדים לבין נכונות להורות בכיתה משלבת: הנכונות להורות בכיתה משלבת, נכונות שהביעו פרחי ההוראה, תואמת את עקרון הנורמליזציה ולא את עקרון ההכלה (הגישה העדכנית בנושא השילוב מבוססת על עקרון ההכלה). הבחנה זו עשויה להצביע על גורמים לקשיים ביישום מדיניות השילוב במסגרות חינוכיות.

Abstract

This article presents the results of a preliminary study that examined the willingness of future teachers, currently students in faculties of education, to teach inclusive classes. The study examined how these pre-service teachers understand the concept of inclusion, and how willing they are to teach inclusive classes. Students at various points in their studies and from different disciplines participated in semi-structured interviews. Results showed differences among pre-service teachers regarding how they understood the policy of inclusion and the methods of its implementation. Similarly, the results sharpen the distinction between willingness to help pupils with special needs and willingness to teach inclusive classes. Pre-service teachers’ attitudes reflect the principle of normalization, and not the more current approach of inclusion. This distinction may help explain the difficulty in implementing the policy of inclusion in educational settings.

הורדת קובץ המאמר
תפריט