כששיח זהות פוגש אידאולוגיה חינוכית: הפוטנציאל הקוריקולרי בהוראת נושא "תוכנית החלוקה"

כששיח זהות פוגש אידאולוגיה חינוכית: הפוטנציאל הקוריקולרי בהוראת נושא "תוכנית החלוקה"

When Identity Discourse Meets an Educational
Ideology: Curricular Potential in the Instruction of the
"Partition Plan"

פורסם באתר: 23-06-2021
המאמר המלא
תקציר

מטרת המחקר היא לתאר ולנתח את שלבי החשיפה של הפוטנציאל הקוריקולרי המגולם ביחידת לימוד בית-ספרית בנושא כ"ט בנובמבר, כפי שהדבר משתקף בגרסאות של יחידת הלימוד הכתובה, וכפי שהדבר נתפס על ידי הצוות שהוביל את פיתוח יחידת הלימוד הזאת: מנהלת בית הספר, המורה האחראית לפיתוח, ומנחה בית הספר מטעם תוכנית "מארג – אות מצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי". הממצאים מבוססים על עיבוד נתונים ממגוון כלי מחקר איכותניים, ומלמדים על שלושה שלבים מובחנים בתהליך הפיתוח בכל אחד מהם יחידת הלימוד הושתתה על תפיסה אידאולוגית שונה של החינוך, והביאה לידי ביטוי רבדים ורכיבים שונים של שיח הזהות היהודית-ישראלית. אשר על כן בכל אחד מהשלבים נוסחו מטרות, שולבו תכנים, והותוו דרכי הוראה-למידה ותכנים שונים, כלומר זוהה ונחשף פוטנציאל קוריקולרי שונה. המודל התאורטי שעולה מן הממצאים מצביע על זיקות בין השפה האפיסטמולוגית של הזהות שיחידת הלימוד מבוססת עליה לבין האידאולוגיה החינוכית שהיא מושתתת עליה. זיקות אלה מולידות ניסוחים מגוונים של הפוטנציאל הקוריקולרי שמגולם בתוכניות לימודים שעניינן זהות יהודית-ישראלית. למודל זה יש חשיבות יישומית רבה להכשרת מורים להוראת מקצועות מבני זהות בכלל, ולהכשרת מורים להוראת המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית" בפרט.

Abstract

The aim of the article is to describe and analyze the process of revealing the curricular potential embodied in a learning unit that deals with the UN Partition Plan of Eretz-Israel (known as the "November 29th Decision"), as reflected in the written learning unit itself, and as perceived by the team that was in charge of developing this unit – the school principal, a teacher, and the school supervisor. The findings, which are based on analysis of several qualitative research tools, suggest a three-phase process in the development of the unit. In each phase the learning unit was based on a different educational ideology, and expressed different layers and components of the Jewish-Israeli identity discourse. Therefore, each phase was characterized by different purposes, contents, and ways of instruction, i.e., different curricular potential was revealed. The theoretical model emerging from these findings indicates the linkages between epistemological language of identity, and the educational ideology on which the learning unit is based. These linkages generate the articulation of diverse formulations of curricular potential. This model may have considerable practical significance in training teachers of identity-based subjects in general, and teachers of Jewish-Israeli Culture in particular.

הורדת קובץ המאמר
תפריט