"להרביץ תורה": ייצוגים ספרותיים לשימוש של מורים בענישה גופנית

"להרביץ תורה": ייצוגים ספרותיים לשימוש של מורים בענישה גופנית

Literary representations of teachers ׳ use of corporal
punishment

תקציר

מאמר זה דן בסוגיית השימוש בענישה גופנית כאמצעי חינוכי, וזאת בהתבסס על סקירת טקסטים ספרותיים מכמה תקופות ומכמה תרבויות ועל בחינת עקרונות יסוד מרכזיים בתחומי המשפט והפסיכולוגיה החינוכית. הנחת היסוד של המאמר היא שטקסטים ספרותיים משקפים ומייצגים את התמורות אשר חלו עם הזמן בתפיסות החינוכיות של הענישה בכלל ושל הענישה הגופנית בפרט. אף שהענישה הגופנית היא המכנה המשותף לטקסטים הספרותיים אשר נדונים במאמר, קשה להתעלם מההבדלים ביניהם. הדיון מתמקד בארבעה נושאים: יעילות הענישה הגופנית, הקֶשר בין סמכות המורה לבין ענישה גופנית, העקרונות המנחים של השימוש בענישה גופנית ויחסי הכוחות במשולש הורה-תלמיד-מורה.

Abstract

This article discusses the issue of corporal punishment as an educational tool as it is reflected in literary texts from different cultures and periods, and in light of the basic principles of educational psychology and law. The assumption is that literature reflects and represents the changes in the educational approach to punishment in general and corporal punishment in particular. The purpose of this article is to consolidate the status of the literary text as evidence of existential situations and examine them through the prism of literary criticism. Although corporal punishment is the common denominator of these texts, it is hard to ignore differences between them in an integrative perspective. In order to focus the discussion I will analyze the effectiveness of corporal punishment, the relationship between authority and corporal punishment, the principles that guide the use of corporal punishment, and the parent-student-teacher triangle as a paradigm of power relations.

הורדת קובץ המאמר
תפריט