למידה טובה ומשמעותית: חוויות למידה חיוביות של בוגרים פלסטינים-ישראלים

למידה טובה ומשמעותית: חוויות למידה חיוביות של בוגרים פלסטינים-ישראלים

Good and meaningful learning:
Positive learning experiences of Palestinian Arab graduates

תקציר

במאמר זה מתוארות חוויות למידה חיוביות של בוגרי בתי ספר של החינוך הערבי בישראל. מטרת המחקר העומד בבסיס המאמר הייתה לעסוק ישירות בהיבט הפדגוגי-חינוכי של חוויות הלמידה. במחקר נבדקו חוויותיהם של הבוגרים הערבים מתוך נקודת הראות שלהם את מהות החוויות שחוו, כדי לעמוד על מהותה של הלמידה הטובה והמשמעותית וללמוד על מאפייניה. אחת השאלות המרכזיות שעמדה בבסיס המחקר היא: מהם מאפייני חוויות הלמידה החיוביות של הבוגרים הערבים, ומהם התנאים המאפשרים את התרחשותן? במחקר השתתפו 250 בוגרים של מערכת החינוך הערבית בישראל, ועלו בו ממצאים מעניינים. כך, למשל, נמצא ש 70%- מן המשתתפים בחרו בבית הספר כמקום העיקרי שבו התרחשו החוויות החיוביות, אף על פי שניתנו להם אפשרויות בחירה אחרות, כגון המשפחה, החברים ועוד. בנוסף לכך, חוויות הלמידה הטובות של הבוגרים התגלו כתוצר של למידה משמעותית שהתרחשה בתוך הכיתה. חוויות למידה אלו נקשרו ברובן לאישיותו של המורה ולמקצועיותו. חוויות אשר התרחשו מחוץ לכותלי הכיתה התמקדו בעיקר במצבים שבהם חשו הבוגרים כי נטלו על עצמם תפקידים בעלי חשיבות, כמו יושב ראש מועצת התלמידים, מדריכי קבוצות ועוד. המחקר עסק גם בתחושות ובהשלכות השונות שנוצרו בעקבות חוויות הלמידה, אך במאמר אתמקד בהצגת המאפיינים של חוויות הלמידה החיוביות במטרה לעמוד על מהותה של הלמידה הטובה והמשמעותית שהבוגרים מתארים.

Abstract

This article describes positive learning experiences of graduates from schools in the Arab sector in Israel. The aim of the research underpinning the article was to deal directly with the pedagogical-educational aspect of the learning experiences. The research examined the experiences of the Arab graduates according to how the latter perceived the nature of these experiences so as to understand the nature of good and meaningful learning and learn about its characteristics. One of the central questions of the research was: What are the characteristics of the positive learning experiences of the Arab graduates, and what are the conditions that enabled them to occur? Two hundred and fifty graduates of the Arab education system in Israel participated in the research, which yielded interesting findings. For instance, it was found that 70 percent of the participants chose the school as the main place in which the positive experiences occurred, despite the fact that they were offered other possible choices such as family, friends and so on. In addition, the graduates' good learning experiences were revealed to be a product of meaningful learning that occurred within the classroom. Most of these learning experiences were associated with the personality and professionalism of the teacher. Experiences that occurred outside of the classroom focused principally on situations in which the graduates believed that they had undertaken important roles such as chairperson of the students' council, group leaders, and so on. The research also dealt with the various feelings and implications that emerged as a result of the learning experiences, but in the article, I shall focus on presenting the characteristics of the positive learning experiences for the purpose of understanding the nature of the good and meaningful learning described by the graduates.

הורדת קובץ המאמר
תפריט