מאפייני תפיסת הייעוד של עובדי הוראה בישראל

מאפייני תפיסת הייעוד של עובדי הוראה בישראל

Characteristics of Israeli Teaching Professional's Perception of Calling

תקציר

המחקר המוצג במאמר הוא מחקר איכותני אשר עסק באפיון תהליכי קבלת ההחלטות התעסוקתיות של 34 עובדי הוראה; אומצו בו הנחות היסוד של תחום החקר המכוּנֶה "משמעות העבודה". עניינו של הממצא הוא תפיסת העבודה כייעוד. סיפורי הקריירה של עובדי ההוראה נאספו באמצעות עריכת ראיונות חצי מובְנים עימם, והם נותחו על פי שלושה עקרונות: אימוץ גישה תוכנית לניתוח סיפורים, ניתוח הרמנויטי וכתיבה כשיטת חקירה. מסיפוריהם של עובדי ההוראה עולים שלושה מאפיינים של תפיסת הייעוד: )א( תפיסת הייעוד שלהם דטרמיניסטית; )ב( היא כוללת שני רכיבים שאי-אפשר להפריד ביניהם – מכוונוּת לזולת ותחושת משמעותיוּת; )ג( תפיסת הייעוד גנרית, כלומר היא אינה קשורה בהכרח למקצוע ההוראה. תפיסת הייעוד העולה מן המחקר שונה מתפיסות ייעוד המופיעות בספרות המקצועית בשלושה מובָנים אשר נדונים במאמר: היא היברידית, "חסרת גבולות" ומבטאת תלות בין תחושת המשמעותיוּת למכוונוּת לזולת.

Abstract

The characterization of occupational decision-making processes by 24 teaching professional is the topic of the present qualitative study. The underlying assumptions were adopted from the Meaning of Work discipline, where work is perceived as a calling. The analysis of the semi-structured interviews used to gather the career stories of teaching professionals, was guided by three principles: adopting a contextual approach to narrative analysis, hermeneutic analysis, and writing as a research method. The stories reveal three characteristics of the perception of calling: First, the participants' perception of calling is deterministic; second, it contains two inseparable components – orientation toward others and a sense of meaningfulness; third, the perception of calling is generic, and is not necessarily related to teaching. The perception of calling revealed in this study differs from those in the literature in three constructs – it is hybrid, lacks boundaries, and expresses a dependence between the sense of meaningfulness and orientation toward others.

הורדת קובץ המאמר
תפריט