מדריכות מורים מתארות את מאפייני ההדרכה ואת דמות המדריך הטוב ותפקידיו

מדריכות מורים מתארות את מאפייני ההדרכה ואת דמות המדריך הטוב ותפקידיו

Teacher mentors describe the characteristics of the professional training of teachers

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בתפיסותיהן של מדריכות מורים את מאפייני ההדרכה ומטרותיה ואת דמות המדריך הטוב ותפקידיו. נוסף על עיבוי הידע התאורטי בתחום של הדרכת מורים המלמדים בבתי ספר, המחקר מאפשר למדריכות פעילוֹת לתאר את תחום עבודתן ואת מאפייניו. המחקר מתבסס על עקרונות הגישה האיכותנית, ובהתאם לכך כל אחת מהמדריכות המשתתפות בו יכולה לבטא את מחשבותיה, את רעיונותיה ואת תחושותיה בנושא הנבחן. כלי המחקר הוא ריאיון אתנוגרפי חצי מובנה, וניתוח הממצאים מתבסס על הגישה של "תאוריה המעוגנת בשדה". מממצאי המחקר עולה כי המדריכות סבורות שלהדרכת המורים יש שתי מטרות עיקריות: (א) יצירת שינוי בהתפתחות המקצועית של המורים; (ב) מתן תמיכה רגשית למורים. המדריכות מציינות קשיים עיקריים בתהליכי ההדרכה: חוסר שיתוף פעולה של המודרכות (הֶעדר שינוי בהוראה אצל חלק מהמודרכות), דרישות סותרות ועמומות של משרד החינוך ותנאים שאינם מתאימים לקיום ההדרכה. אשר להישגי ההדרכה, המדריכות מציינות שינוי ושיפור בדרכי ההוראה אצל חלק מהמדריכות ושיפור בהישגי התלמידים. לפי המדריכות, מדריך טוב מתאפיין בהיותו בעל ידע וניסיון בתחום הדעת הרלוונטי, בקי במיומנויות תקשורתיות ובעל יכולות גבוהות של הקשבה והכלה. עליו להכיר מִגוון של סגנונות הדרכה ולבחור את הסגנון המתאים ביותר למורה המודרך (או המודרכת). מהמחקר עולות שתי מסקנות עיקריות: (א) יש להדק את הקֶשר בין הגורמים המעורבים בפעילות ההדרכה – מנהלים, מפקחים, מדריכים ומודרכים; (ב) קיים קשר בין תפיסת המנהל את נחיצות ההדרכה והתרבות הבית- ספרית לבין הצלחת ההדרכה.

Abstract

The article examines teachers' mentors' perceptions of the characteristics and objectives of the professional training of teachers, and outlines the desired portrait and functions of mentors. The study is based on the principles of the qualitative approach, whereby each participant in the study can express their thoughts, ideas, and feelings on issues related to the subject. The research tool is a semi-structured ethnographic interview, and analysis of the findings is based on .the grounded theory approach

'The findings of the study indicate that the teacher mentors believe that teachers professional training has two main goals: (a) creating change in the professional development of teachers, and (b) providing emotional support for teachers. The mentors note several difficulties in the training process, the main ones being lack of cooperation by some teachers and principals with the mentor, and therefore no change in the teaching work, contradictory and vague Ministry of Education requirements, and conditions that are unsuitable for training. As for the training outcomes, the mentors note a change and improvement in the teaching methods .of some of the instructors, and an improvement in the students' achievements Two main conclusions emerge from the study: (a) All those involved in the training activities – principals, mentors, teachers – must be strengthened, and (b) there is a connection between the school climate and the principals' perception .of the necessity and success of training

הורדת קובץ המאמר
תפריט