מוטיבציה חברתית ותחושת מסוגלות בהקשר החינוכי: מודל היררכי מבוסס רשתות חברתיות בכיתה

מוטיבציה חברתית ותחושת מסוגלות בהקשר החינוכי: מודל היררכי מבוסס רשתות חברתיות בכיתה

Social Motivation and Self-efficacy in an Educational Context: A Social Network-based Nodel of Hierarchy
in the Classroom

תקציר

מחקרים בתחום המוטיבציה החברתית מראים כי מטרות הפרט במצבים חברתיים שונים עשויות להשפיע על דפוסי התנהגותו ועל מידת הסתגלותו למצבים אלו. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון מאפיינים אישיים (תחושת מסוגלות חברתית, מגדר והישגים אקדמיים) ומאפיינים סביבתיים (אקלים מוטיבציוני חברתי, מבנה, מטרות וגודל הקבוצה) הקשורים לבחירה במטרות חברתיות בקרב תלמידים. במחקר השתתפו 855 תלמידים (כיתות ז-ט) מ 36- כיתות שנדגמו מתשעה בתי ספר (59.3% בנות, גיל ממוצע – 13.3). מיפוי הרשת החברתית הניב 105 תת-קבוצות חברתיות. באמצעות ניתוח היררכי-לינארי – Hierarchical Linear Modeling) HLM) נמצא קשר חיובי בין תחושת המסוגלות החברתית ובין מטרת מומחיות ובין מטרת הפגנת יכולת-גישה. גודל הקבוצה מיתן את הקשר בין תחושת המסוגלות למטרת פיתוח מומחיות חברתית, כך שככל שהקבוצה הייתה גדולה יותר כך האפקט של תחושת המסוגלות היה חזק יותר. אקלים מוטיבציוני חברתי ומבני המטרות בכיתה היו קשורים למטרות החברתיות בהתאם להשערות המחקר ולמחקרים קודמים שהתמקדו באקלים חברתי כללי. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות של תפקיד ההקשר החברתי-חינוכי למוטיבציה החברתית של בני נוער.

Abstract

Recent findings indicate that the goals people pursue in social contexts can affect their adjustment and behavior. The purpose of this study was to explore individual factors (social self-efficacy, gender, and scholastic achievements), and contextual factors (peer motivational climate, goal structures, and the size of the social peer group) associated with social goals among students. The participants were 855 middle-school students (7th to 9th grade) sampled from 36 different classes (nine schools) across Israel. Social network analysis revealed 105 peer-groups within classes. Hierarchical linear modeling (HLM) indicated a positive association between social self-efficacy and mastery and a performance-approach to social goals. The interaction between social self-efficacy and peer-group size indicated a stronger effect in bigger groups. Peer motivational climate and goal structures were also associated with social goals, as hypothesized. These findings emphasize the importance of social-educational contextual factors for social motivation in adolescents.

הורדת קובץ המאמר
תפריט