מלימונדה ללימונים: פוליטיזציה פדגוגית של סטודנטים

מלימונדה ללימונים: פוליטיזציה פדגוגית של סטודנטים

From lemonade to lemons: Students' pedagogical politicization

פורסם באתר: 28-10-2021
המאמר המלא
תקציר

במאמר זה מובאת סקירה של קורס אשר בהיבט התוכני מתמקד בפעולתה של תקשורת ההמונים, מתוך הנחה שבעידן שבו אנו נמצאים, המאופיין בדינמיקה של גלובליזציה ובהיגיון פוסט-מודרני, התקשורת הופכת לאתר המרכזי שבו מתעצבות התודעה הפרטית והתודעה הציבורית. בהיבט של המכוונות האתית, הקורס מציע מכוונות ביקורתית הנשענת על מסורת מערבית עשירה וארוכת שנים, שבמרכזה עומדים פרויקט הנאורות ומבקריו המגוונים, ושמתוכה נולדה גם הפרדיגמה המרקסיסטית הגורסת שהמטרה אינה רק לתאר במדויק את המציאות אלא גם לשנותה. מנקודת מבט מתודית מודגשת בקורס העברת האחריות ללמידה לסטודנטים ולסטודנטיות, שכן ההיחלשות בעוצמתו ובאמינותו של דגם הדמוקרטיה הפרלמנטרית בעידן הגלובלי מחלחלת לתוך הכיתה ומחייבת את המרצה/המחנכת להבנות מחדש פרקטיקות המבוססות על העקרונות האזרחיים של נוכחות, אחריות ומחויבות לסביבה. המאמר מציג, באמצעות תיאור הקורס הקונקרטי, עקרונות מנחים כלליים להובלת תהליך פוליטיזציה בקרב סטודנטים, ומנסה להבהיר את חשיבותו ואת תועלתו של התהליך בהקשרים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שבתוכם פועלת החברה הישראלית של תחילת העשור השני של המאה ה 21- . הנחת המוצא היא כי כל הוראה, בין במודע ובין שלא, מעוצבת באמצעות שלושה פרמטרים מרכזיים – תוכן, מכוונות אתית ומתודה – שכל אחד מהם חשוב הן כשלעצמו והן כמשתתף בתוך מרקם יחסי הגומלין בין הפרמטרים.

Abstract

Based on the observation of an academic course taught by the writer, this article presents a concrete model of the emergence of a politicization process among future teachers – a process that takes place within the various political, social, and cultural contexts in which Israeli society functions. The underlying premise of the article posits that every act of teaching, whether conscious or not, is molded by three central parameters: content, ethical orientation, and method. In terms of content, the above-mentioned course focuses on the function of the mass media, which, in the postmodern age, constitute the principal site responsible for shaping the private and public consciousness. In terms of ethics, the course offers a critical orientation based on the rich and enduring Western intellectual tradition of the Enlightenment as well as on that of one of its most radical offspring, namely, the Marxist paradigm. Methodologically speaking, the emphasis is placed on transferring the responsibility of learning to the students. The reason for this lies in the decline of the model of parliamentary democracy that has infiltrated the classroom, necessitating the revitalization of practices based on the civil principles of attendance, responsibility, and commitment to community.

הורדת קובץ המאמר
תפריט