ממקדמי אידאולוגיה לעובדים סוציאליים: ייצוגי מורים בספרות הנוער העברית בשנים 2015-1930

ממקדמי אידאולוגיה לעובדים סוציאליים: ייצוגי מורים בספרות הנוער העברית בשנים 2015-1930

From Promoters of Ideology to Social Workers: Representations of Teachers in Hebrew Young Adult literature, 1930-2015

תקציר

עניינו של מאמר זה הוא בחינת ייצוגי מורים בספרות הנוער העברית, כפי שאלה עולים מניתוחן של יצירות מייצגות אשר פורסמו בשנים 2015-1930. המחקר טרם נדרש באופן מעמיק לאופן ההבניה של דמויות מורים בספרות הנוער העברית, וזאת למרות היותם של מורים סוכני חִברוּת בולטים ולמרות הדומיננטיות של מערכת החינוך בחייו של הנער. בחינת קורפוס של יצירות מייצגות מעלה כי קיימוֹת שלוש קטגוריות של ייצוגי מורים בספרות הנוער הישראלית, ואלו נגזרות משנת הפרסום של היצירה: התקופה האידאולוגית (1970-1930), התקופה האמביוולנטית (2000-1970) והתקופה הנוכחית (2015-2000). בחינת גלגוליה של דמות המורה בספרות הנוער לאורך השנים מלמדת על התמורות שחלו במעמדו של המורה ובתפיסתו בחברה הישראלית, מדמות אידאולוגית לדמות טיפולית או מתעללת. עוד יש לציין כי בדרך כלל דמות המורה היא טיפולוגית, כלומר איננה דמות מורכבת או בעלת עומק נפשי ורגשי. כמו כן רק טקסטים מעטים נדרשים למקצוע של המורה (לימוד), שכן הוא נשפט לא לפי מקצועיותו אלא לפי אנושיותו.

Abstract

This article examines representations of teachers in Hebrew young adult (YA) literature, as viewed in an analysis of literary works published from 1930 to 2015. Previous research has not addressed in depth how teachers are characterized in Hebrew YA literature, even though they are prominent socialization agents, and despite the dominant place of the education system in the lives of young adults. Examination of the corpus of representational works yields three categories of teacher representations in Hebrew YA literature, corresponding to the year of publication: the ideological period (1930-1970); the ambivalent period (1970-2000); and the present-day period (2000-2015). Examination of the transformations undergone by the character of teachers in YA literature provides evidence of changes that have occurred in the status and perception of teachers in Israeli society. It should be noted that the character of the teacher is mainly typological, and not a complex figure with emotional and psychological depth. profession, since ׳ Also of interest is that only few texts relate to the teachers teachers are judged by their humanity rather than their profession.

הורדת קובץ המאמר
תפריט