מסע מַבנה זהות

מסע מַבנה זהות

An identity-building journey

תקציר

מאמר זה מתאר מחקר שליווה בוגרי מכללה לחינוך, ילידי אתיופיה, אשר גרים בישראל ולומדים בתכנית ייחודית להכשרה להוראה, במסעם לאתיופיה. הסטודנטים – בוגרי המכללה 1 – ענו על שאלונים לפני המסע ועם שובם לארץ. כמו כן במהלך המסע נערכו ראיונות אישיים עם כל אחד מהמשתתפים. משילוב שיטות המחקר עלה כי ניתוח תוכנן של שאלות פתוחות העוסקות במטרות המסע ובציפיות ממנו וניתוח איכותני נרטיבי של הראיונות מלמדים, שהיוצאים למסע היו עסוקים בעיקר בהוויית זהותם. המסע יצר מפגש של הסטודנטים להוראה עם תרבות המקור שלהם, ואִפשר דיאלוג פנימי בין העולם שממנו באו לבין ההווה הקיומי שלהם. בדרך זו הם בחנו מחדש את הרכיבים השונים בזהותם האישית, התרבותית והמקצועית. המסע חשף את המשתתפים למארג של חוויות, מראות ושאלות, והיה מנוף להעצמה אישית בשלושת תחומי הזהויות האלה.

Abstract

This paper describes the research that was conducted about a journey undertaken by graduates of a college of education to Ethiopia. The graduates, who are natives of Ethiopia, live in Israel and study in a unique teacher education program. Questionnaires were administered to the students/ graduates both prior to the journey and upon their return. In addition, personal interviews were held with all the participants during the journey. The findings that emerged from the combination of methods are as follows: An analysis of the contents of the open questions dealing with the goals and expectations of the journey and a qualitative narrative analysis of the interviews reveal that the individuals undertaking the journey were mainly preoccupied with their inner identities. The journey occasioned an encounter between the student teachers and their original culture and created an inner dialog between the world from which they came and their existential present. In this way, they reexamined the various components of their personal, cultural, and professional identities. The journey exposed the participants to a fabric of experiences, sights, and questions, and served as a lever for personal empowerment in the three above mentioned identity domains.

הורדת קובץ המאמר
תפריט