מעורבותן של מועצות תלמידים בתחומי תוכן ובזירות פעולה: השוואה בין בתי ספר ממלכתיים לממלכתיים-דתיים במרכז ובפריפריה

מעורבותן של מועצות תלמידים בתחומי תוכן ובזירות פעולה: השוואה בין בתי ספר ממלכתיים לממלכתיים-דתיים במרכז ובפריפריה

Involvement of Student Councils in Realms of Content and Action: Comparison Between Secular and Religious Schools in Israel's Geographic Center and Periphery

תקציר

מועצות תלמידים מעורבות בדרכים שונות בחיי בית הספר, והן גוף חינוכי בעל יכולת השפעה רחבה. מטרת המחקר הייתה לבחון את מידת מעורבותן של מועצות תלמידים בבתי ספר על-יסודיים ממלכתיים בהשוואה לזו של מועצות תלמידים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים, וכן לבחון הבדלים בין מועצות בבתי ספר הממוקמים במרכז הארץ לכאלה הממוקמים בפריפריה בתחומי תוכן ובזירות פעולה שונות. אוכלוסיית המחקר מנתה 600 תלמידים הלומדים בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים במרכז ובפריפריה. בבתי ספר הממוקמים במרכז מעורבותן של מועצות תלמידים נמצאה גבוהה יותר בבתי ספר ממלכתיים מאשר בממלכתיים-דתיים. לעומת זאת, בפריפריה המגמה הייתה הפוכה: מעורבות מועצות התלמידים הייתה גבוהה יותר בבתי ספר ממלכתיים-דתיים מאשר בממלכתיים. ממצאי המחקר מספקים היבט נוסף להבחנות הקיימות בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי.

Abstract

Student councils may affect the schools in which they function in various meaningful ways, and also impact the education system. The aim of this study was to examine the level of involvement of student councils in secular state schools compared to religious state schools, and in schools located in Israel's geographic center compared to schools located in its geographic periphery. The study focused on the student councils' fields of endeavor and types of activity. The sample consisted of 600 students from secular and religious state schools, both in Israel's geographic center and periphery. The findings show that the involvement of student councils in religious state schools in the center of the country is higher compared to secular state schools in the same geographical area. The study provides another aspect to existing findings concerning the two state school systems. Furthermore, the aspect of student council involvement also gives expression to differences found between schools in Israel's geographic center and periphery.

הורדת קובץ המאמר
תפריט