מעורבות חברתית בהכשרת מורים: הערכת הסטודנטים את תרומתה לטיפוח ״תודעה חברתית ומקצועית מכוּונת קהילה״

מעורבות חברתית בהכשרת מורים: הערכת הסטודנטים את תרומתה לטיפוח ״תודעה חברתית ומקצועית מכוּונת קהילה״

Social involvement in teacher education: Students' perception of service learning as a means to foster social and professional consciousness

תקציר

תכניות המעורבות החברתית בהכשרה להוראה שואפות לטפח את התודעה החברתית של המתכשרים להוראה – הן כאזרחים הן כמחנכים בעתיד. תכניות אלו מקדמות שותפויות בין האקדמיה לבין הקהילה; הן מתבססות על המודל התאורטי ״למידה מתוך שירות״ (service learning) ומשלבות בין לימודים של הסטודנטים במסגרת אקדמית לבין פעילות חברתית שלהם בקהילה. המחקר המוצג במאמר זה מבקש לבחון את תפיסותיהם של הסטודנטים המשתתפים בתכנית כזו באשר לתרומתה בשלושה תחומים משיקים: תודעה חברתית, תפיסת התפקיד של המורה כמחנך חברתי והמסוגלוּת ליזמות חברתית. המחקר נערך בשנת הלימודים תשע"א בקרב 200 סטודנטים לתואר ראשון במכללת סמינר הקיבוצים. כל המשתתפים במחקר למדו בתכנית המעורבות החברתית במכללה. מהממצאים עולה כי לפי תפיסת הסטודנטים, התכנית הצליחה לקדם במידת מה הפנמה של תפיסות וערכים חברתיים; הפנמה זו מעידה על מודעוּת חברתית ועל מכוונוּת חברתית-קהילתית, כמו גם על הגברת המסוגלוּת ליזום ולהוביל מהלכים חברתיים בבתי הספר. הממצאים אף מבליטים את המקום המשמעותי שהסטודנטים מייחסים לסביבה האקדמית ולתחושת הסיפוק שלהם מפעילותם בקהילה. סביבה אקדמית המקדמת תודעה חברתית ומדגישה את הרלוונטיות של הפעילות הקהילתית לשדה האקדמי, כמו גם תחושה של סיפוק מהפעילות בקהילה, תורמות להפנמת ערכים חברתיים בתפיסת התפקיד של המורה ובתפיסת המסוגלוּת העצמית ליזום פרויקטים חברתיים. יתרה מזאת, שביעות הרצון של הסטודנטים מפעילותם החברתית ותחושת המסוגלוּת ליזום חברתית מגבירות את המוטיבציה להמשיך בפעילות זו גם לאחר תום הקורס האקדמי.

Abstract

Social involvement programs in teacher education aim to foster the social consciousness of the student teachers – both as citizens and as educators. These programs, which involve partnerships between academic institutions and the community, are based on the theoretical model of service learning in combination with academic studies and social activities. The research presented in this paper examines the perceptions of the students participating in the program with regard to its contribution in three related fields: social consciousness, teacher identity and .social self-efficacy The study was conducted among 200 undergraduate students at Kibbutzim College. The participants all attended the college social involvement program. The results demonstrate that in the students' view, the program succeeded in promoting an "internalization" of social perceptions and values to some extent. This process is indicative of a relative development in students' social consciousness and awareness, as well as of their capability to initiate social activities in school. The findings also highlight both the significance of the academic environment in the eyes of the students and the sense of satisfaction they derived from it. The study reveals the benefits of an academic environment that promotes social awareness and emphasizes both the relevance of community activities in the academic field and a high level of satisfaction. By so doing, the academic environment contributes to the internalization of social values and the development of sufficient self-efficacy to initiate social projects. Furthermore, the students' satisfaction and sense of ability to promote social projects increase the motivation to continue .conducting these activities even after the end of the academic year

הורדת קובץ המאמר
תפריט