מעמד המורה בחברה הישראלית של היום

מעמד המורה בחברה הישראלית של היום

The social status of teachers in Israel

תקציר

בששת העשורים האחרונים הסוגיה של מעמד המורה בחברה הישראלית נדונה רבות בשיח הציבורי והחינוכי בישראל. מאמר זה בוחן את מעמד המורה בהשוואה למעמדם של חמישה אנשי מקצוע אחרים – רופא, עורך דין, עובד היי-טק, איש צבא קבע ועובד סוציאלי – בהתבסס על מחקר שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל במשך שלוש שנים רצופות. באותו המחקר נבחנו תפיסותיהם של 1502 נשאלים באשר לשבעה היבטים של יוקרת המקצוע ומעמדו החברתי (כמו למשל תרומה לחברה ונאותוּת השכר). מניתוח הנתונים עולים כמה ממצאים מרכזיים: )א( המעמד החברתי של מורה נמוך מִשל רופא, עורך דין ועובד היי-טק וגבוה מִשל עובד סוציאלי; )ב( השונות בין רכיבי מעמדו של המורה גדולה מהשונות בין רכיבי המעמד ברוב המקצועות האחרים. כך למשל תרומת מקצוע ההוראה לחֶברה נתפסת כגבוהה, ואילו האטרקטיביות של מקצוע זה נתפסת כנמוכה מאוד; )ג( ככלל נמצא כי תפיסתם של מורים את מעמד המורה דומה לזו של אחרים, אם כי הם מעריכים יותר את תרומת ההוראה לחֶברה ואת היכולת של העוסקים בהוראה להתפתח מקצועית; )ד( מעמד המורה לא השתנה בשלוש השנים שבהן נערך המחקר. לאחר הצגת הממצאים נדונות במאמר ההשלכות המתודולוגיות שלהם ומשמעויותיהם לנוכח הידוע עד כה בנושא של מעמד המורה בישראל.

Abstract

The social status of teachers has received considerable attention in the public discourse in Israel in the past six decades. This article compares the social status of teachers in Israel to that of five other professions – doctors, lawyers, high-tech employees, career army personnel, and social workers – on the basis of a study conducted on a representative sample of the Jewish population over the past three years. The sample comprised 1502 participants who were asked to evaluate seven aspects of the prestige and social status of six professions in Israel (such as contribution to society, and fairness of remuneration). The main findings are: (a) The social status of teachers is lower than that of doctors, lawyers, and high-tech employees, and higher than the status of social workers; (b) the variability of the aspects of teachers ׳ status is higher compared to other professions, e.g., contribution to society is evaluated as high, whereas attractiveness of teaching is very low; (c) teachers who participated in the study perceive their status similarly to respondents in other occupations; (d) the social status of teachers has remained stable in the past three years. The discussion highlights the methodological and theoretical implications of the findings.

הורדת קובץ המאמר
תפריט