משמעות ולא משמעת: חינוך ערכי בחינוך הממלכתי-דתי

משמעות ולא משמעת: חינוך ערכי בחינוך הממלכתי-דתי

Dialogue, not Discipline: Value-based Education in the State-religious Education System

תקציר

מערכת החינוך מנסה לקדם שני תהליכים מקבילים שלעיתים סותרים ולעיתים משלימים זה את זה: חינוך ערכי והישגים לימודיים. הספרות הדנה בהישגים לימודיים עשירה במחקרים על דרכים לקידום הישגים ולהערכה ומדידה של הצלחות, ואילו הספרות העוסקת בחינוך ערכי מציבה יותר סימני שאלה מתשובות: כיצד לחנך? לאילו ערכים לחנך? האם אפשר להעריך את הצלחתו של חינוך ערכי? הספרות מדגישה את ההישגים הלימודיים בחטיבה העליונה, בעוד מושגים "רכים" יותר, כגון דיאלוגיות ויחסים בין-אישיים, רווחים בעיקר במחקר על גילאי בית הספר היסודי. המחקר הנוכחי מתמקד במשתנים המנבאים את הזדהות התלמידים עם ערכי בית הספר שבו הם מתחנכים. במחקר שנערך בקרב 3023 תלמידים בחטיבות העליונות ברשת חינוך דתית נמצא שתלמידי העל-יסודי מייחסים חשיבות רבה לגורמים האנושיים בבית הספר ובקהילה. יחסים קרובים בין בית הספר לקהילה ודיאלוגיות המבוססת על אמון ואכפתיות נמצאו כגורמים המנבאים הזדהות עם ערכי בית הספר. תפקידה של המשמעת, שנתפסת על פי רוב כתנאי הכרחי לכל מהלך חינוכי, מצטמצם מאוד ואינו בגדר גורם מנבא להצלחתו של חינוך ערכי. בניגוד לדגש בספרות עד כה, מחקר זה מלמד שקשרים בין- אישיים חשובים גם בכיתות הגבוהות, ושהצלחתו של חינוך ערכי בכל שלב מתחילה ביחסים משמעותיים.

Abstract

The education system is attempting to advance two parallel processes, which often contradict, and sometimes complement, each other: value-based education and educational achievement. While there is a plethora of literature on ways to promote, measure, and evaluate educational achievement, the literature on value-based education poses more questions than answers: How to educate? What values to teach? Can the success of value-based education be measured? Additionally, the literature emphasizes academic achievement in high school, while emphasis on "softer" concepts like dialogue and interpersonal relationships is relegated to elementary school research. This study focuses on the variables predicting students' identification with their school's values. In a study conducted among 3023 students in a religious education network's high schools, we found that students place greater emphasis on human factors at school and in the community. Close relationships between the school and the community, and a dialogical relationship based on faith and caring, predicted identification with the school's values. The role of discipline, which is commonly viewed as a prerequisite for any educational effort, was greatly reduced, and did not predict success. In contrast to the emphasis in the literature to date, this study showed that interpersonal aspects remained important in the higher grades. Thus, the success of value-based education, at any stage, begins with a meaningful relationship.

הורדת קובץ המאמר
תפריט