נשירה מהוראה: מה מנהלים חושבים על זה?

נשירה מהוראה: מה מנהלים חושבים על זה?

Teacher attrition: What do principals think about it?

תקציר

נשירת מורים מהוראה מתרחשת בשיעורים גבוהים במערכות חינוך רבות בעולם. בניגוד למחקרים רבים אחרים אשר בבחינת התופעה התמקדו במורים, המחקר המתואר במאמר זה מבקש לבטא את נקודת מבטם של מנהלי בתי הספר. מנהל בית ספר הוא הממונה הישיר על המורה, ולכן מהווה גורם חשוב ביותר המשפיע על התפתחותו המקצועית של המורה ועל תחושת הרווחה שלו. המחקר מתמקד בבחינת שלושה היבטים בתפיסות המנהלים את הנשירה של מורים מהוראה: מניעים המובילים מורים לעזוב את המקצוע, דרכי ההתמודדות של מנהלים עם תהליך הנשירה של המורים, עמדותיהם של מנהלים באשר לדרכים לצמצם את תופעת הנשירה. המחקר מבוסס על ראיונות עם שמונה מנהלים ועל סקר שנערך בקרב מדגם לא מייצג של 126 מנהלים. הממצאים מצביעים על תפיסה דו-ממדית של הנשירה מהוראה. הממד הראשון הוא הנשירה הגלויה, קרי עזיבה פורמלית של המקצוע: מנהלים תופסים אותה כתופעה שלילית ובלתי-רצויה אם מורים איכותיים מבקשים לעזוב את המקצוע, ולעומת זאת כתופעה חיובית אם מורים בעלי כישורים ומוטיבציה נמוכים מבקשים לעשות כן. הממד השני הוא הנשירה הסמויה, קרי העסקתם של מורים שאינם מתאימים למקצוע ההוראה אך נאחזים ב"חומת המגן" של הקביעוּת. במקרים כאלה הפתרון הוא מציאת הסדרים פרטניים בתוך בית הספר וניעוּת (מוביליוּת) תכופה של מורים בין מוסדות חינוכיים.

Abstract

.Teacher attrition in the Western world has increased over the past decades Numerous teachers, particularly those at the beginning of their careers, tend to drop out of teaching permanently. While many studies have examined this phenomenon from the perspective of the teachers, this study focuses on that of the school principals. The principal is an important figure in the teachers' careers and exerts a direct and significant influence on their professional development .and well-being This study examines three aspects of principals' perceptions regarding teacher attrition: (1) teachers' motives for dropping out of teaching; (2) solutions for coping with this phenomenon; (3) ways to decrease teacher attrition. It is based -on eight interviews with school principals and on a survey performed on a non representative sample of 126 principals. The findings reveal a two-dimensional ,perception of teacher attrition. The first dimension is overt attrition, namely dropping out of teaching. Principals perceive it to be a negative phenomenon if quality teachers decide to leave the profession, and a positive one if unmotivated and non-qualified teachers do so. The second dimension is hidden attrition. This is how principals refer to unsuitable teachers who cling to their positions, protected by their union rights, and cannot be dismissed. The solutions in these cases are .individual arrangements in each school and frequent mobility among schools

הורדת קובץ המאמר
תפריט