סימולציות בניהול עצמי מודל פדגוגי מבוסס מחקר בהכשרת מורים בחינוך המיוחד

סימולציות בניהול עצמי מודל פדגוגי מבוסס מחקר בהכשרת מורים בחינוך המיוחד
תקציר

מחקר זה מציג מודל ייחודי – סימולציות בניהול עצמי (סב"ע) – המבוסס על עקרונות הגישה הקונסטרוקטיביסטית. במסגרת המודל תכננו הסטודנטיות באופן עצמאי סימולציות למצבים משמעותיים שעלו בהתנסותן המעשית עם תלמידים עם לקויות למידה בחינוך המיוחד, ביצעו אותן וניתחו את תוצאותיהן. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד תופסות הסטודנטיות את תרומת המודל: (א) לתהליך ההכשרה שלהן; (ב) לידע שלהן על מאפייני תלמידים עם לקויות למידה ועל פרקטיקות להוראתם; (ג) לתחושת המסוגלות שלהן בהוראת תלמידים אלה; (ד) להתפתחותן המקצועית. במחקר השתתפו 36 סטודנטיות לתואר ראשון בתוכנית לחינוך מיוחד במרכז אקדמי במרכז הארץ. כלי המחקר כללו רפלקציות אישיות של הסטודנטיות (ניתוח איכותני); ושאלון הבוחן את תפיסתן לגבי תרומת המודל לידע בהוראה בחנ"מ, לגבי תחושת המסוגלות העצמית שלהן בהוראת תלמידים עם לקויות למידה והתפתחותן המקצועית (ניתוח כמותי). מהניתוח האיכותני עלה שלצד האתגרים ראו הסטודנטיות ערך ביישום המודל ובהשפעתו על תהליך ההכשרה שלהן, על תהליך הפיתוח האישי ועל התובנות הפדגוגיות שהעמיקו בעקבותיו. מהניתוח הכמותי עלה שהסטודנטיות תפסו את המודל כתורם לקידום הידע שלהן, לתחושת המסוגלות העצמית שלהן ולהתפתחותן המקצועית. מחקר זה מרחיב את הידע בתחום ומציע מודל פדגוגי חדשני להכשרת פרחי הוראה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט