'סמכות הורית' – המשׂגה תאורטית: המודל הדו-ממדי

'סמכות הורית' – המשׂגה תאורטית: המודל הדו-ממדי

"Parental authority":
Theoretical conceptualization – the bi-dimensional model

פורסם באתר: 28-10-2021
המאמר המלא
תקציר

זה זמן רב סוגיית הסמכות ההורית מהווה מוקד להתעניינות חברתית. האלימות הגואה וריבוי תופעות חריגות אחרות בקרב ילדים ובני נוער )צריכת אלכוהול וסמים, מתירנות מינית וכן הלאה( הגבירו את תשומת הלב ואת המודעוּת לה בקרב הציבור הרחב. לנוכח עמימותו התאורטית של המושג 'סמכות הורית' המאמר הנוכחי מנסה לפתח ולבסס המשָׂגה אינטגרטיבית ומעמיקה של המושג, כזו הנסמכת על הידע התאורטי והאמפירי בתחום. מחקירת המושג עולה כי זהו משתנה תאורטי דו-ממדי )ממדיו הם עוצמה ולגיטימיות( הכולל ארבעה היבטים עיקריים: דרישתיוּת הורית, פוטנציאל השפעה הורי על התנהגות הילד, זכות ההורה לדרוש, מחויבות הילד לציית. מושג הסמכות ההורית הוא דינמי ורב-פנים, והוא תלוי בגיל הילד ובהקשר שהוא מופיע בו. בדרך כלל ביסוד הסמכות ההורית מצוי קונפליקט )או אי-הסכמה( בין ההורה לילד, קונפליקט אשר מתבטא בחיי היום-יום בנושאים אקטואליים למיניהם.

Abstract

The issue of parental authority has been the focus of social interest for many generations. In recent times, however, in light of the increasing violence and other abnormal phenomena among children and adolescents (alcohol and drug abuse, promiscuous behavior, etc.), it is gaining greater attention from the public. Due to the ambiguity surrounding the essence of the issue, the goal of the article is to establish a detailed and profound conceptualization of the construct of parental authority, based on the relevant theoretical and empirical literature. An analysis of the concept has shown that it is a bi-dimensional theoretical construct (power and legitimacy), with its four main aspects: demanding behavior on the part of the parent, potential parental influence on the child's behavior, legitimate parental authority: the parent's right to demand, the child's obligation to obey. According to this conceptualization, parental authority is a bilateral concept whose nature is generally multi-faceted and dynamic as a function of the child's age and the context in which it occurs. Parental authority is usually expressed in parent–child conflicts (disagreements) regarding the various issues that emerge in everyday family life.

הורדת קובץ המאמר
תפריט