ספרות זיכרון השואה בהכשרת מורים – סיפורו של קורס בישראל ובגרמניה

ספרות זיכרון השואה בהכשרת מורים – סיפורו של קורס בישראל ובגרמניה

Holocaust memory literature in teacher education: The story of a joint teaching-learning project in
Israel and Germany

תקציר

המאמר מציג מחקר פנומנולוגי על קורס שהשתתפו בו סטודנטים ומרצות ממכללה לחינוך בישראל ומאוניברסיטה בגרמניה. המשתתפים הם סטודנטים להוראת גרמנית ומורים לתואר שני בחינוך לשוני, בני ובנות הדור השני והשלישי לשואה. מטרת המחקר הייתה ללמוד על קריאה של ספרות הדור השני והשלישי לשואה כגורם מכונן זיכרון תרבותי וזהות בקרב הסטודנטים; כמו כן ללמוד על האופן שבו מתנהל שיח בעקבות טראומה באמצעות ספרות, בין הצד הישראלי לבין הצד הגרמני. שאלות המחקר הן: כיצד הסטודנטים בנו משמעות בעקבות הקריאה בספרות זיכרון השואה? וכן מה ניתן ללמוד מהתנסות זו בנוגע להוראת ספרות ובנוגע להכשרת מורים לספרות? במחקר נבחן השיח ההדדי הישראלי-גרמני, ובעיקר המינוח 'ספרות שואה' או 'ספרות זיכרון' ומשמעות (אי) השימוש בו, קורפוס הטקסטים להוראה ודרכי בחירתו. המחקר מלמד על קשיי המשתתפים בקריאת ספרות שואה ובהוראתה וכן על חשיבות אינטראקציה ודיאלוג בהוראת ספרות זיכרון השואה כאמצעי משכך חרדה ומסייע בהתמודדות עם היצירות. ניתוח השיח המקוון שבין הסטודנטים הישראלים לגרמנים מלמד על חשיבות קיומו של השיח, על השונות בעולם המושגים ועל הבנה שונה של השפעת השואה על בני הדור השני והשלישי. תובנה מרכזית נוספת קשורה למשמעות האתית של נקיטת עמדה ואחריות בהוראת ספרות זיכרון השואה. ייחודו של המחקר הוא בהצגת נקודת מבט אישית של סטודנטים להוראה על תהליכי קריאה בספרות זיכרון השואה.

Abstract

The paper presents the story of a phenomenological study that accompanied a joint teaching-learning project involving students and a lecturer at Levinsky College of Education in Israel and students and a lecturer from Hildesheim University in Germany. In the study, we observed the reading processes of our students, who belong to the second and third post-Holocaust generations1 in both Israel and Germany, with regard to literary works written in Hebrew, German, and other languages by members of the same post-Holocaust generations. The research questions were as follows: (1) How did our students derive meaning from their experience of reading second- and third-generation post-Holocaust literature in the context of the seminar? (2) What can we learn from this experience with regard to teaching literature and teacher education specializing in literature? Our findings attest to the cardinal importance of interaction and dialogue in the teaching of Holocaust memory literature as a means of assuaging anxiety and helping the readers cope with the works and the topic. An analysis of the online dialogue between the Israeli and German students demonstrates the importance of the very existence of such a dialogue, the different places occupied by the culture of Holocaust commemoration for Israeli and German students, the difference between their conceptual worlds, and the entirely different understanding of the effect of the Holocaust on members of the second and third post-Holocaust generations in the two countries. The process indicates the need for and importance of memory studies – including Holocaust memory – in teacher education as a human ethos that necessitates an awareness of ethical reading and perspective-taking.

הורדת קובץ המאמר
תפריט