עמדות של סטודנטים להוראת מתמטיקה כלפי חינוך לערכים חברתיים בשיעורי מתמטיקה

עמדות של סטודנטים להוראת מתמטיקה כלפי חינוך לערכים חברתיים בשיעורי מתמטיקה
תקציר

ערכים חברתיים הם חלק מהנורמות החברתיות המודגשות בבתי ספר. המחקר הנוכחי בחן את עמדותיהם של סטודנטים להוראת מתמטיקה בבית ספר על-יסודי באשר לשילוב ערכים חברתיים בשיעורי מתמטיקה ואת הדרך שבה הם תופסים את הנושא. משתתפי המחקר הם סטודנטים להוראת מתמטיקה בבית ספר על-יסודי ממכללה ערבית בארץ, אשר למדו במהלך הכשרתם קורס אקדמי שאחד מנושאיו דן בשילוב ערכים חברתיים בתכנים מתמטיים. הסטודנטים התבקשו ליישם את הנושא בכיתות ההתנסות. במחקר נעשה שימוש בכלים איכותניים וכמותיים. ממצאיו הצביעו על שינוי שחל בעמדות הסטודנטים בעקבות לימוד הנושא ויישומו בכיתות. ההתנסות בכיתות, שהייתה חוויה מאתגרת, פקחה את עיניהם באשר לתפקידו של מורה למתמטיקה גם כמחנך לערכים חברתיים מתוך שילובם בתכנים מתמטיים בשיעור, משימה אפשרית כמעט בכל נושא מתמטי. ממצאי המחקר עשויים לתרום להדגשת חינוך לערכים חברתיים בקורסים מתמטיים במוסדות להשכלה גבוהה ולאימוצו בתוכניות הלימודים במתמטיקה בבתי הספר.

הורדת קובץ המאמר
תפריט