"עמימות ודיאלוג": על מורכבותה האתית של מלאכת ההדרכה הפדגוגית

"עמימות ודיאלוג": על מורכבותה האתית של מלאכת ההדרכה הפדגוגית

"Ambiguity" and "Dialogue":
The Ethical Complexity of Pedagogical Tutoring

תקציר

במאמר זה נדונה מורכבותה האתית של מלאכת ההדרכה הפדגוגית במוסדות להכשרת מורים. הטענה המוצגת במאמר היא כי אופייה המיוחד של מלאכת ההדרכה הפדגוגית מזמֵן טשטוש מובנֶה של קווי תיחום )בין פורמלי לבלתי פורמלי, בין פרופסיונלי לפרסונלי וכן הלאה(; טשטוש זה יוצר אתגרים לא פשוטים אבל גם הזדמנויות פדגוגיות רבות ערך. חלקו הראשון של המאמר עוסק במורכבותה האתית של מלאכת החינוך בכלל ושל עבודת ההדרכה הפדגוגית בבית הספר בפרט. חלקו השני מוקדש לניתוח טבעם המיוחד של מרחב ההדרכה בבית הספר ושל מלאכת ההדרכה הפדגוגית באמצעות בחינת המושגים "עמימות" )פרנקנשטיין, 1981 ( ו"דיאלוג" )בובר, 1980/1923 (. המאמר מְפרט את ערכם הפילוסופי המיוחד של המושגים האלה ומנסה לבססם כמושגי מפתח תאורטיים במלאכת הכשרת המורים.

Abstract

The article aims to discuss the complex ethical nature of pedagogical tutoring in teacher-education institutions. The claim set forth is that the special character of teaching relationships in pedagogical tutoring invites an implicit blurring of boundary lines (formal/informal, professional/personal), which in turn poses distinct ethical and pedagogical challenges. The article goes on to discuss some of the pedagogical ambiguities that typically emerge in pedagogical tutoring and teaching relations. Finally, based on the concepts of "ambiguity" and "dialogue," an attempt is made to shed light on the pedagogical potentialities these concepts hold for pedagogical tutoring.

הורדת קובץ המאמר
תפריט