פדגוגיה שיתופית וטכנולוגיה מתקדמת: אינטראקציה הדוקה בין פדגוגיה לטכנולוגיה

פדגוגיה שיתופית וטכנולוגיה מתקדמת: אינטראקציה הדוקה בין פדגוגיה לטכנולוגיה

Collaboration and advanced technology: Close interaction between pedagogy and technology

תקציר

המחקר המתואר התמקד בבחינת תוכנית למידה מקוונת חדשנית בלימודים לתואר המחקר בחן את תרומת הלמידה השיתופית, את שביעות הרצון של (.(M.Ed. שני בחינוך הסטודנטים מהלמידה השיתופית, את המוטיבציה הפנימית שלהם ואת עמדותיהם בנושא השימוש בטכנולוגיה מתקדמת. התוכנית החדשנית מתבססת על עקרונות הלמידה השיתופית, ומטרתה היא לחשוף את הסטודנטים לתחום ה"למידה מרחוק". למידה כזו מאפשרת לרכוש ידע, להתנסוֹת ולהעמיק בסוגיות תוך כדי פיתוח כישורי חקר, שיתופיוּת וחשיבה אנליטית בסביבה מתוקשבת. במחקר השתתפו 92 סטודנטים שלמדו בשתי מכללות לחינוך (47 סטודנטים השתייכו לקבוצת ההתערבות ו 45- לקבוצת הביקורת). בניתוח ארבעת השאלונים שמילאו הסטודנטים נמצא כי המוטיבציה הפנימית היא גורם מתווך משמעותי בין שיתופיות לבין עמדות באשר לשימוש בטכנולוגיה מתקדמת. המסקנה המרכזית של המחקר היא שקיימת אינטראקציה הדוקה בין הפדגוגיה לבין הטכנולוגיה: הפדגוגיה מתאפיינת במידה רבה של למידה שיתופית מקוונת, וזו מקדמת עמדות חיוביות של הלומדים באשר לשימוש בטכנולוגיה מתקדמת. במחקר המשך עתידי מומלץ להגדיל את כמות המשתתפים בתוכנית, כמו גם להוסיף כלי מחקר שיבחן את רמת השיתופיות בקבוצה בלמידה מרחוק.

Abstract

The present study was conducted on an innovative online M.Ed. studies program. It examined the contribution of collaborative learning, satisfaction, and intrinsic motivation to positive attitudes towards the use of advanced technologies in terms of technology anxiety, technological self-confidence, and technological orientation. The innovative program applies principles of collaborative learning, and is designed to introduce students to distance learning, to gain knowledge and experience, and to deal with issues in depth. It also develops skills of investigation, collaboration, and analytical thinking in an ICT environment. Participants were 92 students from two colleges of education, with 47 students in the intervention group and 42 in the control group. The research tools consisted of four questionnaires. SEM path analysis results showed that intrinsic motivation is a significant mediating factor between collaboration and attitudes towards the use of advanced technologies. The main research conclusion is that pedagogy and technology maintain close interaction. Pedagogy contains high levels of online collaborative learning that promotes positive attitudes towards the use of advanced technology. In a future study we recommend increasing the number of participants and adding a research tool to examine the level of collaboration within the distance-learning group.

הורדת קובץ המאמר
תפריט