פיתוח חדשנות טכנולוגית-פדגוגית בקרב מרצים במכללות לחינוך: אתגר בלתי-פוסק

פיתוח חדשנות טכנולוגית-פדגוגית בקרב מרצים במכללות לחינוך: אתגר בלתי-פוסק

Challenges in fostering teacher educators' technological-pedagogical innovation

תקציר

המחקר המתואר להלן בדק בכלים כמותיים את השינויים שחלו בין שנת 2008 לשנת 2013 בשילוב תקשוב בהוראה בארבע מכללות לחינוך בישראל. בסבב הראשון של איסוף נתוני המחקר השתתפו 267 מרצים, ובסבב השני השתתפו 322 מרצים. הנתונים נאספו באמצעות מילוי שאלון שבחן דרכים לשילוב תקשוב בהוראה, תכונות אישיות (עמדות, מיומנויות תקשוב, אימוץ חדשנות) ותנאים במכללות (תשתיות וציוד, מתן תמיכה טכנית, פדגוגית ומנהלית למרצים). ממצאי המחקר מעידים על עלייה ניכרת בהיקף של שילוב תקשוב בהוראה (בעיקר דרכים המחזקות את ההוראה המסורתית) ובהכשרה להוראה, על עמדות חיוביות יותר של המרצים באשר לשילוב תקשוב בהוראה ועל שיפור בחלק מהתנאים במכללות אשר נחוצים להוראה מתוקשבת. נמצא כי הגורם המשפיע ביותר על שילוב תקשוב בהוראה הוא מיומנויות התקשוב של המרצים; שני גורמים נוספים המשפיעים בנושא זה הם יחסם של המרצים לשילוב תקשוב בהוראה והתמיכה הפדגוגית במרצים. האתגר העומד בפני מכללות לחינוך הוא לפתח חדשנות פדגוגית "מבוססת תקשוב" של סגל ההוראה בהן.

Abstract

This quantitative study examined the changes in the integration of Information and Communication Technologies (ICT) into teaching among faculty members at four colleges of education in the period between 2008 and 2013. The study involved 267 faculty members in the first round of data collection and 322 in the second. Data were collected by means of a questionnaire that examined the ways in which ICT is integrated into teaching; (2) personal characteristics(1) (attitudes; ICT skills; innovation adoption phase) and (3) the requisite conditions at the colleges (infrastructure and equipment; technical, pedagogical, and .(administrative support The findings indicate a significant increase in the scope of ICT integration into teaching by faculty members (especially in ways that reinforce traditional teaching) and into students' practicum, attitudes, and skills. There was also an improvement in certain types of essential conditions for ICT-based teaching at the colleges. The most prominent predictor of integrating ICT into teaching was ICT skills. Other predictors were faculty members' attitudes toward the impact of ICT on teaching and the pedagogical support provided at the colleges. The current challenge facing the colleges is the development of ICT-based pedagogical .innovation among the faculty

הורדת קובץ המאמר
תפריט