פיתוח כלי לבדיקת המהירות והדיוק בחישוב המבוסס על תובנה מספרית בקרב תלמידים בכיתות ג׳-ו ׳

פיתוח כלי לבדיקת המהירות והדיוק בחישוב המבוסס על תובנה מספרית בקרב תלמידים בכיתות ג׳-ו ׳

The development of a tool based on 3th-6rd- grade
pupils' number sense for the purpose of examining speed
and accuracy in mathematical calculations

תקציר

במאמר זה מוצג מחקר המלווה פיתוח של כלי לבדיקת חישוביות בקרב תלמידים. חישוב הוא פעולה קוגניטיבית מורכבת שתלמידים רבים מתקשים בה. תכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי מציינת שני גורמים מרכזיים אשר קובעים את יכולותיו ואת קשייו של הלומד בעת חישוב: מידת בקיאותו בעובדות היסוד ומידת יכולתו לבצע את החישוב מתוך תובנה מספרית )משרד החינוך, התרבות והספורט, 2006 (. איזון וחיבור בין הבנה מושגית לבין מיומנות חישובית מובילים ל'רהיטות חישובית'. הכלי החדש בודק חישוביות המתבססת על תובנה מספרית. פיתוחו נשען על דרישות תכנית הלימודים במתמטיקה בבית הספר היסודי, כמו גם על ידע תאורטי ומחקרי. הכלי כולל עשרה תרגילים בחיבור ובחיסור ושנים-עשר תרגילים בכפל ובחילוק, והנבדקים מתבקשים לפתור אותם בשלושה אופנים: חישוב בעל-פה, חישוב בכתב וזיהוי תשובות שגויות. במאמר מוצגים נתונים על אודות התפלגות הציונים במדדים לבחינת מהירות חישוב ודיוק בחישוב בקרב תלמידים 'מתקשים' ו'לא מתקשים'. כמו כן מוצגים ממצאים בנוגע למהימנות המבדק ולתקפותו. אנו סבורות כי חשוב שכלי זה והממצאים עליו ישולבו בתכנית להכשרת מורים לבית הספר היסודי. עליהם להיות חלק מארגז הכלים של המורים וממאגר הידע שלהם בנושא איתור 'תלמידים מתקשים' בכיתה הרגילה.

Abstract

This article presents a study that accompanies the process of developing a test for identifying pupils' abilities and difficulties when performing mathematical calculations. The two main criteria considered to be those that determine a child's abilities and difficulties while calculating are (1) the pupil's level of skill and mastery of basic mathematical facts, and (2) the extent to which he/she employs number sense in order to perform his/her calculations. Computational articulation occurs when a balance and a connection exist between conceptual understanding and computational fluency. The test assesses numerosity, which is based on number sense and is built according to the elementary mathematics curriculum, as well as on theoretical and empirical knowledge. The measure includes ten addition and subtraction exercises and twelve multiplication and division exercises that are assessed by means of three modes: oral, written, and the recognition of incorrect answers. The article presents the distribution of grades reflecting the speed and accuracy of calculation among pupils with and without difficulties. In addition, results pertaining to the test's reliability and validity are presented. It is important that this measure and its results be included in the elementary teacher education program and constitute part of the teachers' toolbox and their knowledge base as regards the identification of pupils with difficulties in the regular classroom.

הורדת קובץ המאמר
תפריט