פיתוח מקצועי של מפקחים בתקופה של רפורמות ושינויים: נקודת המבט של המפקחים

פיתוח מקצועי של מפקחים בתקופה של רפורמות ושינויים: נקודת המבט של המפקחים

Professional development of superintendents in a time of change: The superintendents' perspective

תקציר

המחקר אשר מתואר במאמר זה עוסק במפקחים ובתפיסותיהם את תהליך פיתוחם המקצועי בתקופה של רפורמות ושינויים, תקופה שהמפקחים מהווים בה מעין מתווכים בין המדיניות לבין יישומה בשטח. בראיונות עומק חצי מוּבְ נים עם 34 מפקחים נחשפו תפיסותיהם באשר לתפקידם ולתהליכי הפיתוח המקצועי הרצויים עבורם. מניתוח הנתונים עולה כי תפיסת המפקחים את תפקידם ואת הרפורמות והשינויים במערכת משפיעה על תפיסתם את ההכשרה ואת הפיתוח המקצועי שלהם. המפקחים מציעים כמה הצעות לייעול פיתוחם המקצועי: (א) הקצאת זמן קבוע ללמידה במהלך כל השנה; (ב) למידה בקבוצות קטנות והומוגניות; (ג) ביסוס הפיתוח המקצועי על דילמות המתרחשות בשדה; (ד) בניית קהילה מקצועית כמודל שיתופי ללמידה ולקידום פרויקטים; (ה) רכישת ידע תאורטי הרלוונטי לעבודתם; (ו) הבניה של למידה פעילה וחווייתית הכוללת גם למידה בשדה; (ז) התאמת מסגרות הלמידה לרצף ההתפתחות המקצועית שלהם. מוצע להתאים את הפיתוח המקצועי לצורכי המפקחים וליצור מסגרות שיאפשרו להם לבחון סוגיות העולות מהשדה.

Abstract

This study deals with superintendents' beliefs concerning their professional development during a time of reforms and changes. The superintendents' role is complex and often contradictory, ranging from control and assessment to the development and mentoring of principals and the supervision of schools. During this time, superintendents mediate between policy and implementation in the ,field. In this study 34 superintendents were interviewed by means of an in-depth semi-structured interview that revealed their views and beliefs concerning both their work and their perception of their desired professional development. The analysis showed/revealed that the superintendents' perceptions of their role and of the reforms and changes affect their professional development training. They propose a variety of solutions to enhance it, as follows: (a) allocating a regular time slot for learning throughout the year, (b) focusing on programs in small homogeneous groups, (c) basing professional development on dilemmas from the field, (d) building a community of practice as a model of shared learning and project advancement, (e) learning relevant theory and emphasizing its significance for their work, and (f) adapting the study framework to their development continuum during their professional development period. We propose adapting professional development to meet the superintendents' needs and to establish .permanent frameworks in which they can examine issues arising from the field

הורדת קובץ המאמר
תפריט