פעילות מחקרית בקרב מורי המורים במכללות להכשרת מורים לאוכלוסייה הערבית בישראל

פעילות מחקרית בקרב מורי המורים במכללות להכשרת מורים לאוכלוסייה הערבית בישראל

Teacher educators ׳ research practice in the colleges
of education for the Arab population

תקציר

מחקר זה נועד לבדוק את היקף הפעילות המחקרית של מורי מורים במכללות להכשרת מורים לאוכלוסייה הערבית בישראל, לבחון את עמדותיהם כלפי מחקר ואת הקשר בין מאפייניהם האישיים, מאפייני העבודה והעמדות שלהם כלפי מחקר לבין היקף פעילותם המחקרית. במחקר השתתפו 161 מורי מורים, שני ראשי מכללות ושני ראשי יחידות מחקר. הנתונים נאספו באמצעות שאלון אשר כלל שאלות סגורות ופתוחות וכן באמצעות ראיונות חצי מובנים. הממצאים מלמדים כי ההתפלגויות של מורי המורים בסוגים השונים של פעילויות המחקר שנבדקו מוטות שלילית; כי היקף הפעילות המחקרית שלהם מוגבל; וכי שיעור ניכר מהם לא ביצעו פעילות מחקרית כלשהי בשנתיים שקדמו לאיסוף הנתונים. נמצאו הבדלים בין המכללות בהיקף הפעילות המחקרית במגוון אינדיקטורים. עוד נמצא כי השכלה אקדמית, קביעות, דרגה, תפקיד מנהלי ועמדות כלפי מחקר תורמים באופן מובהק לניבוי היקף הפעילות המחקרית. הממצאים נדונו לאור ההבדלים בין המכללות במאפייני התרבות המחקרית ולאור הספרות הרלוונטית.

Abstract

Promoting research and encouraging teacher educators to conduct research are two objectives that most colleges of education seek to achieve. This study examines the volume of teacher educators ׳ research activity and explores the effect of their personal and job characteristics and their attitudes toward research on their research activity. Participants comprised 161 teacher educators from four Arab colleges of education. Data were collected by means of a questionnaire devised for the purpose of the current study. Interviews were conducted with the heads of two colleges and with the heads of two research units in the two other colleges. Results indicate that on average, despite the teacher educators ׳ positive attitudes toward research, the volume of their research practice is small. Significant differences in favor of the college that is characterized by a research culture fostered by the college administration were detected. Teacher educators ׳ personal and job characteristics and attitudes toward research accounted for 27.9% of the variance in the volume of research activity.

הורדת קובץ המאמר
תפריט