פרופיל פסיכו-חינוכי של מורות המצליחות בשילוב חברתי של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהן

פרופיל פסיכו-חינוכי של מורות המצליחות בשילוב חברתי של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהן

פרופיל פסיכו-חינוכי של מורות המצליחות בשילוב חברתי
של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהן

תקציר

מחקר זה הוא ניסיון להתוות את הפרופיל הפסיכו-חינוכי של מורות המצליחות לשלב חברתית בכיתותיהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. במחקר השתתפו 24 מורות, שמנהלי בתי ספר ומפקחים המליצו עליהן כמורות המצליחות בשילוב, ו 782- תלמידים שלמדו בכיתותיהן של משתתפות המחקר. מידת השילוב החברתי נבדקה באמצעות שאלון סוציומטרי שהוגש לתלמידים, ובו התבקשו לדרג את תלמידי הכיתה לפי מידת מקובלותם החברתית. המורות, משתתפות המחקר, סווגו לשתי קבוצות: קבוצה של מצליחות בשילוב חברתי וקבוצה של מורות שאינן מצליחות בשילוב חברתי. כמצליחות בשילוב חברתי סווגו מורות שעמדו בשני קריטריונים: ) 1( בכיתותיהן התקיים פיזור אקראי של ציוני המקובלות החברתית של התלמידים המושמים לשילוב )ה“משולבים“( בתוך קבוצת התלמידים הרגילים בכיתה. ) 2( בכיתותיהן לא נמצאו יותר ממחצית התלמידים ה“משולבים“ בשלישון התחתון של סולם הדירוג הסוציומטרי הכיתתי. כנכשלות בשילוב חברתי סווגו מורות שלא עמדו באף קריטריון מן השניים. איסוף נתוני המחקר נעשה בגישת חקר איכותנית, שהתבססה על ריאיון מובנה למחצה לבחינת תפיסותיהן הפסיכולוגיות והחינוכיות של משתתפות המחקר באשר לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהן. הממצאים שסווגו על סמך ניתוח תכנים מעידים על הבדלים מובהקים בפרמטרים המתווים את הפרופיל הפסיכו-חינוכי, בין מורות שסווגו כמצליחות בשילוב חברתי לבין מורות שסווגו כנכשלות בשילוב חברתי. מורות המצליחות בשילוב חברתי התאפיינו בהשקפת עולם פדגוגית פיידוצנטרית, בעמדות חיוביות כלפי שילוב, בתחושת מסוגלות עצמית להוראה, ביכולת אמפתית ובצידוד בעבודת צוות יום-יומית. במאמר נדונות השתמעויות חינוכיות להכשרת מורים.

Abstract

מחקר זה הוא ניסיון להתוות את הפרופיל הפסיכו-חינוכי של מורות המצליחות לשלב חברתית בכיתותיהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. במחקר השתתפו 24 מורות, שמנהלי בתי ספר ומפקחים המליצו עליהן כמורות המצליחות בשילוב, ו 782- תלמידים שלמדו בכיתותיהן של משתתפות המחקר. מידת השילוב החברתי נבדקה באמצעות שאלון סוציומטרי שהוגש לתלמידים, ובו התבקשו לדרג את תלמידי הכיתה לפי מידת מקובלותם החברתית. המורות, משתתפות המחקר, סווגו לשתי קבוצות: קבוצה של מצליחות בשילוב חברתי וקבוצה של מורות שאינן מצליחות בשילוב חברתי. כמצליחות בשילוב חברתי סווגו מורות שעמדו בשני קריטריונים: ) 1( בכיתותיהן התקיים פיזור אקראי של ציוני המקובלות החברתית של התלמידים המושמים לשילוב )ה“משולבים“( בתוך קבוצת התלמידים הרגילים בכיתה. ) 2( בכיתותיהן לא נמצאו יותר ממחצית התלמידים ה“משולבים“ בשלישון התחתון של סולם הדירוג הסוציומטרי הכיתתי. כנכשלות בשילוב חברתי סווגו מורות שלא עמדו באף קריטריון מן השניים. איסוף נתוני המחקר נעשה בגישת חקר איכותנית, שהתבססה על ריאיון מובנה למחצה לבחינת תפיסותיהן הפסיכולוגיות והחינוכיות של משתתפות המחקר באשר לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהן. הממצאים שסווגו על סמך ניתוח תכנים מעידים על הבדלים מובהקים בפרמטרים המתווים את הפרופיל הפסיכו-חינוכי, בין מורות שסווגו כמצליחות בשילוב חברתי לבין מורות שסווגו כנכשלות בשילוב חברתי. מורות המצליחות בשילוב חברתי התאפיינו בהשקפת עולם פדגוגית פיידוצנטרית, בעמדות חיוביות כלפי שילוב, בתחושת מסוגלות עצמית להוראה, ביכולת אמפתית ובצידוד בעבודת צוות יום-יומית. במאמר נדונות השתמעויות חינוכיות להכשרת מורים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט