פרקטיקות הנחיה התומכות בשיח פדגוגי פורה בין פרחי הוראה

פרקטיקות הנחיה התומכות בשיח פדגוגי פורה בין פרחי הוראה
תקציר

מטרת המחקר המתואר במאמר זה היא לזהות, להגדיר ולאפיין פרקטיקות הנחיה התומכות בשיח פדגוגי פורה בין פרחי הוראה. המחקר כָּלל ניתוח של שיח שהתקיים בארבע סדנאות קליניות – 24 אפיזודות שיח שארכו סך הכול 20 שעות. השיח עסק בשלוש פעילויות למידה: (א) שיתוף בחוויות מתוך ההתנסות; (ב) הקניית תוכן פדגוגי חדש; (ג) דיון בייצוג הוראה מצולם. הניתוח אִפשר למפות את השיח בסדנאות לפי רמת הפוריוּת שלו. בהתבסס על המיפוי הזה ערכנו ניתוח השוואה מתמדת של פרקטיקות הנחיה בשלושה "אירועי שיח" פוריים במידה גבוהה ובשלושה "אירועי שיח" פוריים במידה נמוכה. בניתוח נמצא שדיונים במהלך ייצוג הוראה מצולם פוריים יותר מאשר דיונים במהלך הקניית תוכן פדגוגי ובמהלך שיתוף בחוויות. נוסף על כך זיהינו שלוש פרקטיקות הנחיה ייחודיות לאירועי השיח הפוריים: (א) "שבירה" של תפיסות חינוכיות דיכוטומיות; (ב) תמיכה חקרנית; (ג) זיקוק היבטים פדגוגיים יישומיים. המחקר מגביר את הבנתנו באשר למאפייני שיח של פרחי הוראה במהלך ההכשרה ולחשיבות של הנחיית השיח. הוא מציע פרקטיקות הנחיה יישומיות עבור מורי מורים, ובכך תורם לעיצוב פדגוגיית הכשרה יעילה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט