קהילת כתיבה מקוונת בין-לאומית

קהילת כתיבה מקוונת בין-לאומית

International Online Community of Writing

תקציר

במאמר זה מוצג מחקר שהתמקד בקהילת כתיבה במוסד להשכלה הגבוהה. המחקר ניסה לבחון את מאפייני קהילת הכתיבה המקוונת ואת תרומתה ליצירת ספר העוסק בלמידה שיתופית מקוונת. הקהילה הוקמה במכללה להכשרת מורים בישראל, ועם הזמן הייתה לקהילת כתיבה בין-לאומית. התכנון והכתיבה של הספר התנהלו במשותף, ומערכות מקוונות שימשו כאמצעי תקשורת וכמאגר נתונים. המאמר מתאר את דרכי העבודה בקהילה הכותבת, עבודה שהתנהלה ברובה במדיום המקוון. מתוארים בו המפגשים הקהילתיים המשותפים, השימוש באתר האינטרנט של הקהילה, משובי חברי הקהילה לטקסטים של עמיתיהם, תרומת הקהילה לכותבים והאתגרים שבהתנהלות קהילת כתיבה מקוונת בין-לאומית. המחקר נערך בגישה האיכותנית והתבסס על ראיונות, על שאלון אשר כלל שאלות פתוחות ועל מאגר הנתונים באתר הקהילה. הממצאים שעלו מניתוח התוכן מוינו לכמה קטגוריות: ציפיות, מאפייני המפגשים הקהילתיים, מאפייני אתר הקהילה ומאפייני המשובים. מהמחקר עולה כי ייתכן שקיים סוג חדש של קהילה השונֶה מאלה שהוגדרו בספרות המקצועית – קהילת כתיבה מקוונת. המחקר מראה כי לקהילה זו יש מאפיינים ייחודיים. מתוך המאמר אפשר ללמוד על ההיבטים המגוונים של בניית קהילת כתיבה מקוונת, ניהולה ועיצוב הסביבה הדיגיטלית שלה.

Abstract

The article presents a study focusing on a writing community in higher education, in order to examine its characteristics and its contribution to the creation of a book on the topic of online collaborative learning. The community was established in a teacher education college, and over time became an international community. The planning and writing of the book were carried out collaboratively, using online systems as a means of communication and as a database. The article describes the community's predominantly online work methods. It also describes the joint community encounters, use of the community website, and the members' feedback on their colleagues' writing. It also discusses the contribution of the community to the writers, and the challenges involved in the operation of an international online writing community. The study adopted a qualitative approach based on interviews, an open-ended questionnaire, and the community website database. Content analysis elicited the following categories: expectations, and characteristics of the community encounters, the community website, and of the feedback. This study suggests the emergence of a new kind of community that differs from those previously defined in the professional literature: an online community of writing. The study reveals that this community has its own unique characteristics. The article presents the different aspects of building and managing an online community of writing, and methodologies for designing its digital environment.

הורדת קובץ המאמר
תפריט