קול המון כקול שדי? עמדות מורים כלפי שימוש בוויקיפדיה

קול המון כקול שדי? עמדות מורים כלפי שימוש בוויקיפדיה

"The Voice of the People is the Voice of God?" Teachers' attitudes toward the use of Wikipedia

תקציר

מחקר זה עסק בזיהוי מאפייני השימוש של מורים בוויקיפדיה ובעמדות מורים כלפי השימוש בוויקיפדיה, וכן בקשר בין מאפייני השימוש ועמדות המורים לבין תפיסותיהם את איכות המידע ואת סמכות הידע של ויקיפדיה. מחקרים קודמים מראים שאף כי ויקיפדיה נחשבת למקור מידע אמין יחסית, מורים נוהגים לאסור על תלמידיהם להשתמש בה, במקום ללמד אותם כיצד להשתמש בה באופן מושכל. נוכח זאת מטרתו של המחקר הייתה לבחון את עמדותיהם של מורים כלפי השימוש בוויקיפדיה לצורכיהם האישיים, את עמדותיהם כלפי השימוש של תלמידיהם בוויקיפדיה ואת הגורמים המעצבים עמדות אלה. בקרב 150 מורים הופץ שאלון עמדות המתייחס גם למאפייני השימוש של המורים בוויקיפדיה. נמצא כי רמת השימוש האישי של מורים נתפסת בעיניהם כבינונית עד נמוכה ועשויה להעיד על היכרות שטחית עם האנציקלופדיה. השימוש שהמורים מתירים לתלמידיהם לעשות בוויקיפדיה מוגבל גם הוא, ומתבטא בעיקר בעצם התרת השימוש ולא בהפעלת הלומדים בסביבה הווירטואלית של ויקיפדיה. רמת השימוש בוויקיפדיה נמצאה קשורה לתפיסות לגבי איכות המידע של האנציקלופדיה. ממצאי המחקר מצביעים על הצורך לפתח תהליכי התערבות בדרך של חשיפה מושכלת של מורים לוויקיפדיה והכשרתם להשתמש בה לצורכי הוראה ולהנחות תלמידים להשתמש בה שימוש מושכל.

Abstract

The study investigates teachers’ attitudes toward the use of Wikipedia. Previous studies have shown that Wikipedia has proven to be a relatively reliable source of information. Nevertheless, teachers tend to forbid their students to use it rather than teach them how to use it intelligently. The present study aims to reveal the .factors that impact the attitudes of teachers toward the use of Wikipedia The paper describes findings from a questionnaire that was administered to 150 teachers in Israel. The findings show that teachers perceive the extent of their personal use of Wikipedia as medium to low, and may indicate a superficial familiarity with Wikipedia. The extent of their use of Wikipedia with students is also low and is expressed mainly in the fact of allowing the students to use Wikipedia rather than teaching them how to use it responsibly. There was a correlation between the level of Wikipedia use and the teachers’ perceptions of the value of its information. The findings suggest a need to develop intervention processes in order to expose teachers to the advantages of using Wikipedia in .learning and train them to use Wikipedia in teaching

הורדת קובץ המאמר
תפריט