קשרים בין מידת הקונסטרוקטיביזם בסביבות למידה לבין תפיסות ערכיות של תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בישראל

קשרים בין מידת הקונסטרוקטיביזם בסביבות למידה לבין תפיסות ערכיות של תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בישראל

Constructivist learning environments and moral
perceptions of Israeli secondary-school students

תקציר

המחקר המוצג במאמר זה בדק תפיסות ערכיות של תלמידים ותלמידות בבתי ספר על-יסודיים בישראל שסביבות הלמידה בהם קונסטרוקטיביסטיות ומסורתיות. הבחירה במחקר בסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית נבעה מהפוטנציאל של סביבה זו לטפח אינטראקציות חברתיות- מוסריות ערכיות בין מורים לתלמידיהם ובין התלמידים עצמם. במחקר נבדקו ארבע תפיסות ערכיות כלליות: כבוד והגינות, אכפתיות, אמינות, אחריות, ושלוש תפיסות ערכיות יישומיות: נכונוּת לתרום לקהילה, נכונוּת להתגייס לצבא ולמלא בו תפקיד משמעותי, חתירה להישגיות אישית. במחקר השתתפו 998 תלמידים מכיתות ז' עד י"ב ו 33- מורים שלהם. מן הממצאים עולה כי עמידה על מידת הקונסטרוקטיביזם בכיתת הלימוד תורמת להבנת ההבדלים בין תפיסות התלמידים בנוגע לסביבה הלימודית, כמו גם בין תפיסותיהם הערכיות הכלליות. עוד נמצא כי רמת תפיסתן של התלמידות את סביבת הלמידה ורמת תפיסותיהן הערכיות גבוהות מאלו של התלמידים. בניתוח היררכי נמצא קשר חיובי בין ההערכה העצמית הלימודית של התלמידים לבין תפיסתם את הסביבה הלימודית ותפיסותיהם הערכיות. במחקרים קודמים נבדקה השפעתה של למידה קונסטרוקטיביסטית על שורה ארוכה של משתנים, אך במחקר זה נבדק לראשונה הקֶשר בין דרך למידה זו לבין תפיסות ערכיות של תלמידים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט