קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה

קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה

Links among the curriculum, the teacher, and the class: Use of materials from the mathematics curriculum

תקציר

חומרי הוראה עוסקים בדרך כלל לא רק בתחום התוכן, אלא כוללים גם המלצות בנושא דרכי ההוראה בכיתות. יישומן של המלצות אלו בכל הכיתות עלול לעורר קשיים, כי הן מניחות שקיימות התנהגויות חברתיות-לימודיות מסוימות )שיתוף עמיתים בלמידה, נכונות לעבודה עצמית וכן הלאה(, התנהגויות אשר אינן מאפיינות בהכרח את כל הכיתות ואינן משותפות לכל התלמידים. מאמר זה מציג את הקשרים שבין חומרי ההוראה, המורה והכיתה. לשם כך נבחנים שני חקרי מקרה; במרכזו של כל אחד מהם נמצאת מורה המלמדת נושא מתמטי זהה באמצעות אותם חומרי הוראה בשני בתי ספר שונים. מן המחקר עולה שאופן השימוש בחומרי ההוראה תלוי מאוד בשני גורמים: )א( תפיסת המורה את תפקידם של חומרי ההוראה – מודל להתרחשות הרצויה בכיתה או משאב בלבד; )ב( הרגלי הלמידה של התלמידים בכל כיתה. למחקר המתואר במאמר זה יש יישומים תאורטיים, בעיקר בתחום ההפעלה של תכניות לימודים, ופדגוגיים, ביניהם פיתוח של חומרי הוראה ותהליך הטמעתם בכיתות.

Abstract

In addition to subject matter, curricular materials usually include also recommendations of how they should be taught. Enactment of these recommendations may trigger difficulties, since they take social-educational behaviors (e.g., co-learning, self-discipline, etc.) for granted, despite the fact that such behaviors are neither necessarily typical of all classes nor common to all students. By means of an examination of two case studies, this research demonstrates the links among the curricular materials, the teacher, and the class. Each case study focuses on a teacher who taught the same mathematics subject matter using the same curricular materials in two different schools. The research revealed that the use of curricular materials depends on two factors: (a) the teacher's perception of the role of the curricular materials, and (b) the students' learning habits. The research described in this article has theoretical applications, mainly in the domain of curriculum enactment, as well as pedagogical applications including development of curricular materials and their integration in the classrooms.

הורדת קובץ המאמר
תפריט