רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והישגים אקדמיים

רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והישגים אקדמיים

Cultural background, personal characteristics, and academic achievements

תקציר

המחקר אשר מתואר במאמר זה בחן מודל המנסה להסביר את הפער בין הישגים אקדמיים של סטודנטים מקבוצת הרוב התרבותי לאלה של סטודנטים מקבוצות המיעוט, וזאת באמצעות הצעת גורמים פסיכולוגיים ה"מתַווכים" את הקֶשר בין רקע תרבותי להישגים אקדמיים. לפי השערות המחקר, מיקוד שליטה, חוללות עצמית אקדמית ואינטליגנציה רגשית מתַווכים את הקֶשר שבין השתייכות לקבוצה תרבותית )קבוצת רוב או קבוצת מיעוט( לבין ההישגים האקדמיים בסמסטר הראשון של לימודי התואר הראשון. אופן הבחירה ב 126- הסטודנטים שהשתתפו במחקר נועד לאפשר ייצוג יתר לקבוצות המיעוט. המשתתפים מילאו שאלונים שבחנו כמה נושאים: משתני רקע דמוגרפיים, השתייכות תרבותית, מיקוד שליטה, חוללוּת עצמית אקדמית ואינטליגנציה רגשית. כמו כן הם הסכימו לחשיפת הנתונים בדבר הישגיהם האקדמיים בתום הסמסטר הראשון ללימודיהם. ממצאי המחקר תמכו חלקית בהשערות. נמצא כי מיקוד השליטה של תלמידים מקבוצות המיעוט התרבותי היה חיצוני יותר מִשל תלמידים מקבוצת הרוב התרבותי, ומדדי האינטליגנציה הרגשית שלהם היו נמוכים יותר. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בחוללוּת העצמית האקדמית. מודל התיווך נתמך ברובו בניתוח נתיבים, ועולה ממנו כי אינטליגנציה רגשית ומיקוד שליטה מתַווכים חלקית את הקֶשר בין רקע תרבותי להישגים אקדמיים. לאחר הצגת הממצאים הם נדונים בקצרה, ומוצעים כיוונים למחקר עתידי.

Abstract

This study tested a relatively new model to explain academic underachievement among cultural minorities by focusing on psychological processes. We hypothesized that academic self-efficacy, locus of control (LOC), and emotional intelligence (EI) would mediate the association between cultural background (minority vs. majority) and academic achievements among freshman students. 126 students were sampled in a purposive sampling method (to over-represent minorities) from the freshman year at a university in northern Israel. They filled out measures of self-efficacy, LOC, and EI, as well as demographic background details, and gave their permission to access their academic records at the end of the semester. The results provided partial support for the hypothesis: minorities scored higher on external LOC and lower on EI, but not on self-efficacy. A path analysis supported a mediation model as hypothesized. The results are discussed in theoretical and practice-oriented terms.

הורדת קובץ המאמר
תפריט