שגרה של שירה: מורות לספרות בוחרות שירים להוראה

שגרה של שירה: מורות לספרות בוחרות שירים להוראה

Predictable patterns: Literature teachers select poems

תקציר

במאמר מוצג מחקר שבחן את שיקוליהן של מורות מנוסות לספרות בבחירת שירים הנלמדים בכיתותיהן, כמו גם את ההשלכות של שיקוליהן על הכשרת מורים. שלושים מורות לספרות אשר לימדו בחטיבת הביניים התבקשו לבחור שניים מתוך שישה שירים ולנמק בכתב את בחירתן. המחקר בחן אם בחירת המורות התבססה על ידע תוכן פדגוגי. מן הממצאים עולה כי מרבית התגובות של המורות (כ 70% ) התבססו על ידע תוכן פדגוגי. המורות מיעטו לבחור שירים במנותק משיקולים פדגוגיים: כ 20% מהבחירות התבססו על שיקולים ספרותיים, וכ 10% התבססו על חוויות של המורות כקוראות. שיקולי המורות התמקדו בעיקר בהיבט אחד בכל שיר, ועלו מהם תבניות שגורות של "טיפול" ביצירות ספרות. תבניות אלו מבטאות ידע תוכן פדגוגי, ולכן הן מהוות תשתית חיונית להוראה. עם זאת, הן עלולות לצמצם את הפוטנציאל הגלום בהוראת ספרות. בסיום המאמר נדונות ההשלכות של ממצאי המחקר על הכשרת מורים. בהקשר הזה נבחנים היתרונות בלימוד המתבסס על הידע של מורים מנוסים, כמו גם הבעייתיות בלימוד כזה.

Abstract

The article examines how experienced literature teachers decide which poems to teach in their classes, and the implications of their considerations for teacher training. 30 junior high school literature teachers were asked to select two from a list of six poems that they would like to teach, and to explain their choices in writing. The study examined their responses in light of the concept of ״pedagogical content knowledge ״ (PCK). The findings show that most of the teachers ׳ responses (about 70%) were based on their PCK. About 20% of the responses related to the poems detached from pedagogical considerations, and only about 10% were related to the teachers themselves as readers of literature. The teachers ׳ considerations relied mainly on one aspect in each poem, and they formed predictable patterns for ״treating ״ literary works. On the one hand, these patterns – an expression of PCK – form an essential platform for teaching; on the other, they might narrow the potential inherent in the teaching of literature. At the end of the article we make recommendations for teacher training programs with reference to the advantages and drawbacks of learning from the knowledge of experienced teachers.

הורדת קובץ המאמר
תפריט