שטחת התוכן ושטחת הפדגוגיה בתרבות תחום הדעת

שטחת התוכן ושטחת הפדגוגיה בתרבות תחום הדעת

The Content Facet and the Pedagogy Facet in the Disciplinary Culture

תקציר

בישראל כמו במדינות רבות בעולם מתאפיין ארגון ההוראה בבתי הספר בחלוקה לתחומי דעת. חלוקה זו יוצרת בתוך בתי הספר תרבויות משנה המתעצבות סביב תחומי הדעת השונים. מטרתו של המאמר היא לזרות אור על תופעת תרבות תחום הדעת והשפעתה על עבודת המורה בהקשר החינוכי בישראל. המאמר מתמקד בשתי שטחות העשויות לייצג את תרבות תחום הדעת: שטחת התוכן (שמשמעה תפיסות המורים את מבנה תחום הדעת) ושטחת הפדגוגיה (שמשמעה תפיסות המורים את הוראת תחום הדעת). ממצאי המחקר נשענים על ראיונות חצי-מובנים שנערכו עם 18 מורות ומורים המלמדים מגוון של תחומי דעת בחטיבות ביניים ובתיכונים בישראל. הממצאים מתארים באופן השוואתי את התרבויות המתעצבות סביב התחומים מתמטיקה, פיזיקה, מדעים, ספרות, תנ"ך, היסטוריה, לשון ואנגלית, תוך כדי התייחסות לשתי שטחות התרבות. מן הממצאים עולה כי שטחת התוכן ושטחת הפדגוגיה נתפסות בצורה שונה על ידי מורי תחומי הדעת השונים, וכי קיימת זיקה בין שתי השטחות. בתוך כך מתערערת הטיפולוגיה הקלסית של תחומי הדעת המבחינה בין מדעי הטבע לבין מדעי הרוח. ניתוח תפיסות המורים מצביע על מנעד אפשרי של ארבעה מקבצים של תחומי דעת: קשים/סגורים, רכים/פתוחים, דינמיים/גמישים ודואליים. בפרק הדיון והסיכום מוצגות ההשלכות התאורטיות והמעשיות של ממצאי המחקר על הכשרת מורים ועל רפורמות בתכניות הלימוד.

Abstract

In Israel, as in many countries, the organization of the teaching in schools is characterized by a division into disciplines. This creates sub-cultures that are shaped around the various disciplines. The present article aims to shed light on the disciplinary culture phenomenon and its influence on teachers’ work in Israel’s educational context. The article focuses on two facets that may represent the disciplinary culture: the content facet (teachers’ perception of the structure of the discipline) and the pedagogy facet (teachers’ perception of how to teach the discipline). The research findings are based on semi-structured interviews conducted with 18 female and male teachers teaching a range of disciplines in Israeli middle and secondary schools. They yield a comparative description ,of the cultures shaped around the following disciplines: mathematics, physics science, literature, Bible, history, language, and English, while relating to the two above-mentioned facets. Furthermore, they reveal that these facets are perceived differently by teachers of diverse disciplines and that there is an affinity between them. Consequently, the classic typology of the disciplines, which differentiates between natural sciences and humanities, is challenged. An analysis of the /teachers’ perceptions indicates a possible range of four sets of disciplines: hard closed, soft/open, dynamic/flexible, and dual. The theoretical and practical implications of the research findings regarding teacher preparation and curricular .reforms are presented in the Discussion and Conclusion chapter

הורדת קובץ המאמר
תפריט