שימוש ברפרט ככלי להוראה וללמידה בחינוך הגבוה

שימוש ברפרט ככלי להוראה וללמידה בחינוך הגבוה

The library research paper (LRP) as a teaching and learning tool in higher education

תקציר

המחקר המוצג במאמר זה מתאר דרכי שימוש ברפרט ככלי נפוץ להוראה וללמידה במוסדות להשכלה גבוהה; הוא מנסה לעמוד על משמעותו של הרפרט (עבור המרצים מזה והסטודנטים מזה) ולהעריך את יכולתו לשפר את רמת הלמידה. במחקר השתתפו 49 מרצים ו 214- סטודנטים בתכניות לימודים לתואר שני. ניתוח הנתונים במחקר שילב בין שתי גישות: הגישה הכמותית שימשה כדי למקד את התופעה הנבדקת, ואילו הגישה האיכותנית שימשה כדי להבין את התופעה ולפרשה. בחלק הכמותי המרצים תיארו את יתרונות הרפרט (תרומתו לקידום תהליך הלמידה ולהגברת מעורבותם של הסטודנטים בחומר הנלמד) ואת חסרונותיו (המורכבות של תהליך זה). בחלק האיכותני נמצא כי הסטודנטים תופסים את הרפרט כמשלב בין גישתו וראייתו של המרצה (סגנון ההוראה) לבין גישתו והבנתו של הסטודנט (סגנון הלמידה). בהתבסס על ההשוואה בין ציפיות הסטודנטים לבין התנהלות המרצים בתהליך ההכנה של הרפרט הומלץ על דרכים להתאים בין סגנון הלמידה לסגנון ההוראה, דרכים אשר יוכלו לקדם את תהליך הלמידה.

Abstract

This article seeks to describe various ways of using the library research paper (LRP) as a teaching and learning tool in higher education, to understand its significance for both lecturers and students, and to assess its ability to enhance learning. Research participants consisted of 49 lecturers and 214 of their MA students. The research comprised two stages: the quantitative, which served to focus on the phenomenon and the qualitative, which involved the interpretation and explanation of the phenomenon. The lecturers, who served as the participants during the quantitative stage, mentioned both the advantages of LRP (its contribution to improved learning) and its disadvantages (the complexity of preparing the LRP process). During the qualitative stage, whose participants consisted of the students, the LRP perception was revealed to be the integration between the lecturers' vision and approach (the teaching style) and the students' approach and understanding (the learning style). The comparison between the students' expectations of the LRP and the lecturers' attitudes toward it has revealed various ways to coordinate between learning and teaching styles in order to enhance learning and facilitate the learning process.

הורדת קובץ המאמר
תפריט