"שתישאר צעיר לנצח:" פרופיל המורה הצעיר בספרות ובקולנוע

"שתישאר צעיר לנצח:" פרופיל המורה הצעיר בספרות ובקולנוע

"May you remain young forever": A profile of the young teacher in the literature and film

תקציר

מיהו המורה הצעיר? מהם המאפיינים המייחדים אותו ממורים אחרים, אם בכלל? במאמר אגדיר את המושג "מורה צעיר" בשלושה אופנים שונים ואציג את הממשקים המתקיימים ביניהם. כדי לתקף את ההגדרה הרב-רובדית של המושג ולהצדיק את כוח חיוניותו כמושג בתחום החינוך, אנתח את דמויותיהם של שתי מורות בקולנוע ושל שלושה מורים בספרות. אתמקד בדיוקנן של המורות בסרטים "אפילו לא אחד פחות" ו"חיוך של מונה ליזה", בדיוקן המורֶ ה ברומנים "מכאן ומכאן" ו"פרשת גבריאל תירוש" ובדיוקן המורָה בשיר "למורה צעירה". המבט אל הסוגות הקולנועית והספרותית אִפשר לי להתמקד בתופעה ממרחק ומבעד למסננות תרבותיות. הדיון מביא ממצאים גם משדה המחקר החינוכי, המאירים את הדברים על רקע המציאות בשטח. מסקנות הדיון מדגישות את סוד הקיום של המורה הצעיר באשר הוא.

Abstract

Who is the young teacher? What are the characteristics, if any, that set him/her apart from other teachers? In this article I will explain the term "young teacher" in three different ways and present the correlations among them. For the purpose of clarifying the definition of the multifaceted term "young teacher" and justifying its educational value, I will analyze two types of teachers in movies and three in literature. I will focus on the profiles of the teachers in the movies Not One Less and Mona Lisa Smile. As regards literature, I will relate to the teachers in the novels Here and There and The Gabriel Tirosh Affair, and in the poem "To a Young ".Teacher The use of the perspective of the film and literature genres enables us .to focus on the phenomenon from a distance and through a cultural filter However, educational research data will also be present in the background of the discussion in order to reveal how relevant the findings of the research are to real life. Conclusions of the discussion will shed light on the secret of the Young .teacher's" existence, whoever he/she may be

הורדת קובץ המאמר
תפריט