תהליך ההכשרה במבט לאחור: תפיסות של מורים חדשים בנוגע למוכנותם להוראה

תהליך ההכשרה במבט לאחור: תפיסות של מורים חדשים בנוגע למוכנותם להוראה

Teacher-education in retrospect: Novice teachers' perception of their preparedness for teaching

תקציר

המחקר הנוכחי מתמקד בתחושת המוכנות להוראה בכניסה למקצוע. הוא מבקש ללמוד באיזו מידה מורים מתחילים תופסים את מוכנותם למלא את תפקיד המורה כמספקת בתהליך הכניסה למקצוע ההוראה, ובאיזו מידה רכיבי ההכשרה ותחושת המסוגלות המקצועית קשורים לטיפוח תחושת המוכנות לעסוק במקצוע. נושא זה נבדק באופן מצומצם בהקשר של מערכת החינוך בישראל. המחקר נערך בקרב 584 מורים מתחילים אשר השתתפו בסדנאות התמחות בהוראה במכללה גדולה להוראה. מהממצאים עולה כי המורים המתחילים מעריכים את מוכנותם להוראה כבינונית. שקלול של כלל מרכיבי ההכשרה מלמד כי הן המרכיבים הפרקטיים והן המרכיבים הדיסציפלינריים נתפסים כתורמים לטיפוח תחושת המוכנות להוראה, והלימודים בתחום הדעת נתפסים כבעלי התרומה המשמעותית ביותר. נמצא שתחושת המסוגלות היא גורם המתווך בין התפיסה של תרומת ההכשרה לכניסה למקצוע ובין תחושת המוכנות. כמו כן מורים בשנה הראשונה להוראה )לעומת מורים בשנת ההוראה השנייה( ומורים שהתכשרו להוראה במסגרת המודל המסורתי )לימודי תואר ראשון בהוראה לעומת תוכניות ההכשרה החלופיות( דיווחו על מידה גבוהה יותר של מוכנות להוראה. בפרק הדיון מוצגות משמעויות תאורטיות ופרקטיות של הממצאים.

Abstract

The current study focuses on beginning teachers' sense of preparedness for the job. It examines the degree to which novice teachers feel ready for the teacher role, and whether this sense of preparedness correlates with the components of teacher education (content knowledge, educational studies, pedagogical knowledge, practical experience, and induction program) and self-efficacy. The study was conducted among 584 novice teachers who participated in teaching internship workshops at one of the largest teacher-education colleges in Israel. The results indicate that while novice teachers view their degree of preparedness as moderate. Nevertheless, they perceive the theoretical and practical components of teacher education as positive contributors to their sense of preparedness, attributing the greatest significance to disciplinary studies as contributors to fostering their preparedness for the teaching role. Self-efficacy was found as mediator. Moreover, first-year teacher (compared to second-year teachers) and those who have trained via the traditional certification programs (compare to alternatively certification programs) feel higher level of preparedness. The discussion suggests theoretical and practical implications.

הורדת קובץ המאמר
תפריט