תנאי סף להתרחשותם של תהליכי שינוי במערכת חינוכית: ריבוי אפשרויות פעולה ופיתוח מעורבות הקהילה (Agency)

תנאי סף להתרחשותם של תהליכי שינוי במערכת חינוכית: ריבוי אפשרויות פעולה ופיתוח מעורבות הקהילה (Agency)

Conditions for educational change processes in
educational settings: Multiplicity of educational
alternatives and responsible agency

תקציר

המאמר מציע מודל לניתוח תהליכי למידה ושינוי בקהילות שיח חינוכיות. הוא מבוסס על ניתוח דו-שלבי של שיח בקהילה. השלב הראשון הוא ביאור התובנות הצומחות בשיח, והשלב השני הוא ניתוח פרשני באמצעות שני ממדים. ממד אחד מתייחס לקיומן ולכמותן של אופציות פעולה חינוכיות אפשריות, והוא נע מאפשרות אחת לריבוי אפשרויות פעולה חדשות ויצירתיות. הממד האחר עוסק בתפיסתה של הקהילה את מקומה ואת תפקידה בתהליך, והוא נע בין קבלה דטרמיניסטית של תכתיבים לבין אוטונומיה, המתבטאת בהכרה בסמכות, במחויבות ובאחריות לפעול. על פי שני ממדים אלה ניתן לנתח את השיח גם בהתהוותו וגם בראייה רטרוספקטיבית, תוך כדי מעקב רפלקטיבי אחר התהליך המתהווה. הפוטנציאל של מודל זה מודגם במאמר באמצעות ניתוח השיח בשתי קהילות שיח חינוכיות.

Abstract

This paper provides a model for the analysis of educational processes of learning and change within communities. The model is based on a two-step analysis. The first step is a content analysis of understandings as expressed in the educational communities' discussions, and the second one is an interpretative analysis based on two dimensions. One dimension refers to the availability of optional educational alternatives of ideas and possibilities, ranging from mono to a multiplicity. The second dimension expresses the nature of the agency, ranging from a deterministic approach toward change to a volitional one. The obtained pattern of advancement of the discourse along these dimensions has a reflective potential in guiding the discussions in real time or in a retrospective analysis. The use of the model is exemplified in the analysis of two educational communities.

הורדת קובץ המאמר
תפריט