תפיסות של מנהלים, מורים ותלמידים את המעורבות של הורים בלימודי ילדיהם והקֶשר בינן לבין ההישגים במתמטיקה בישראל במבחני הערכה בין-לאומיים (TIMSS)

תפיסות של מנהלים, מורים ותלמידים את המעורבות של הורים בלימודי ילדיהם והקֶשר בינן לבין ההישגים במתמטיקה בישראל במבחני הערכה בין-לאומיים (TIMSS)

The relationships between perceptions of principals,
teachers and students of parent involvement and
mathematics achievements in TIMSS assessment in Israel

תקציר

מטרת המחקר הייתה לחשוף את תפיסותיהם של מנהלים, מורים ותלמידים באשר למעורבות של הורים בלימודי ילדיהם ואת הקֶשר בין תפיסות אלו לבין הישגים לימודיים. הנתונים התבססו על ההישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח' במחקר טימס (TIMSS) שנערך בשנת 2011 ; בחינת הנתונים כללה ניתוח משוואות מבניות רב-רמתיות (Multilevel SEM) והתבססה על מדגם של 151 בתי ספר, 4,699 תלמידים, 508 מורים ו 151- מנהלים בישראל. מהממצאים עולה כי קיים קשר חיובי בין תפיסת התלמיד את מעורבות הוריו בלימודים לבין הישגיו הלימודיים במתמטיקה. לעומת זאת נמצא קשר שלילי בין תפיסת המורים את מעורבות ההורים בלימודים לבין הישגי התלמיד במתמטיקה, כמו גם בין תפיסת התלמיד את מעורבות הוריו בלימודים לבין תפיסת המורים והמנהלים את מעורבות ההורים. נוסף על כך נמצאו קשר חיובי בין השכלת ההורים לבין הישגים לימודיים במתמטיקה, קשר שלילי בין מצב סוציו-אקונומי לבין הישגים לימודיים במתמטיקה וקשר שלילי בין מצב סוציו-אקונומי לבין תפיסת התלמיד את מעורבות הוריו בלימודים. רוב המחקרים בנושא של מעורבות הורים מתמקדים בנקודת המבט של מנהלים, מורים, הורים או תלמידים. עד היום אף מחקר לא בחן בו-זמנית ואינטגרטיבית את נקודות המבט האלו ולא ניסה לקשור בינן לבין הישגים לימודיים; בחינה זו במחקר הנוכחי העלתה כי תפיסת מעורבותם של ההורים בלימודי ילדיהם נגזרת מנקודת המבט. תרומתו האפשרית של המחקר היא בהבלטת החשיבות של מעורבות ההורים לקידום הישגי ילדיהם ושל פיתוח תוכניות לעידוד מעורבות של הורים בבתי ספר.

Abstract

The aim of this study is to uncover perceptions of parent involvement, and their relationship with academic achievements. Data were collected from the 2011 TIMSS study in 8th grade mathematics, and a multilevel SEM analysis was conducted based on a sample of 151 schools, 4,699 students, 508 teachers, and 151 principals in Israel. One of the main findings is that there is a positive relationship between the students ׳ perceptions of their parents ׳ involvement and their achievements in mathematics. At the same time, a negative relationship was found between teachers ׳ perceptions of parent involvement and student achievements in mathematics. A negative relationship was also found between the students ׳ perceptions of parent involvement and the teachers ׳ and principals ׳ perceptions of parent involvement. The present study has shown that the concept of parent involvement is multidimensional, and emphasizes the importance of developing programs to encourage parent involvement in schools.

הורדת קובץ המאמר
תפריט