תפיסת המארג הרגשי בבית הספר: השוואה בין תלמידים במצבי סיכון לתלמידים שאינם במצבי סיכון

תפיסת המארג הרגשי בבית הספר: השוואה בין תלמידים במצבי סיכון לתלמידים שאינם במצבי סיכון

Perceptions of the school's affective fabric: Comparison of at-risk and non-at-risk students

תקציר

מטרת המחקר המתואר במאמר זה הייתה לבחון את תפיסת המארג הרגשי בבית הספר בקרב תלמידים בסיכון ובקרב תלמידים שאינם בסיכון )קבוצת ההשוואה(. המושג "מארג רגשי" מתמקד בצרכים ההתפתחותיים-רגשיים של התלמידים במסגרת הבית ספרית, והוא כולל חמישה ממדים של התפתחות רגשית-חברתית. דומה שמשבר הקורונה גרם להתרחבות תופעת הנשירה ולגידול בשיעור התלמידים המצויים במצבי סיכון. בשל כך חשוב לבחון את המענים הרגשיים שבית הספר מעניק למתבגרים בסיכון, כמו גם למתבגרים שאינם מוגדרים ככאלה הנמצאים במצבי סיכון. שאלת המחקר המרכזית בחנה אם יימצאו הבדלים בתפיסת המארג הרגשי בין תלמידים במצבי סיכון לבין תלמידים שאינם במצבי סיכון. במחקר השתתפו 2,155 תלמידים; 996 מתוכם היו מתבגרים המצויים במצבי סיכון. מממצאי המחקר עולה כי מתבגרים במצבי סיכון תופסים את בית הספר כמקור לתמיכה ולהגנה יותר מאשר מתבגרים מקבוצת ההשוואה. לפיכך נדרשת התמקדות של בית הספר במתן מענה לצרכים הרגשיים של נוער במצבי סיכון, שכן דומה כי תרומת בית הספר לנוער זה רבה יותר מתרומתו לנוער אשר אינו במצבי סיכון.

Abstract

The aim of the present study was to examine and compare perceptions of the school's affective fabric among at-risk and non-at-risk students. Affective fabric means that the students' affective-developmental needs are central to the school. The term comprises five dimensions of students' affective-social development. In the aftermath of the COVID-19 crisis, student dropout rates seem to have increased and the number of students at risk has grown. Therefore, it is important to examine the affective response that schools can provide for at-risk adolescents as well as for those who are not defined as at risk. The main research question dealt with whether differences would be found in how the affective fabric of school is perceived by at-risk students and by students in a comparison group. Participant were 2,155 students, of whom 996 were defined as adolescents at risk. The results reveal that at-risk adolescents perceive the school as a source of support and protection more than do students in the comparison group. Therefore, schools must invest wisely and properly to address the affective needs of at-risk youth. It can also be assumed that such an investment will have less of an effect on those in the comparison group.

הורדת קובץ המאמר
תפריט