תפקיד השייכות הקבוצתית בהבנת המסוגלות העצמית של מורים ערבים בישראל

תפקיד השייכות הקבוצתית בהבנת המסוגלות העצמית של מורים ערבים בישראל

The Role of Group Belonging in Understanding
Teachers' Self-efficacy Among Arab Teachers in Israel

תקציר

לתחושת המסוגלות העצמית של מורים יש השפעה גדולה על איכות ההוראה שלהם. במחקר הנוכחי נעשה ניסיון להרחיב את הבנת המסוגלות העצמית של המורים. לפי תאוריית הזהות החברתית, שייכות קבוצתית יכולה להסביר התנהגויות ועמדות רבות של האדם. בהתאם לכך נבחנו במחקר שני משתנים אשר עשויים לסייע בהבנת המסוגלות העצמית של המורים: ההערכה העצמית הקולקטיבית שלהם והזדהותם עם קבוצת הפְּנים. חשוב לציין כי המחקר ביקש להבחין בין הערכה עצמית קולקטיבית לבין המסוגלות הקולקטיבית של המורה. ההערכה העצמית הקולקטיבית נוטה לתפוס את המורה כמושפע מגורמים חברתיים או קולקטיביים. אחת מהשערות המחקר הייתה שההערכה העצמית הקולקטיבית וההזדהות עם קבוצת הפְּנים משפיעות על המסוגלות העצמית של המורים. נוסף על כך נבדקה השפעתם של משתני רקע אחרים, למשל התפקיד הניהולי וסוג בית הספר שהמורה מלמד בו, על המסוגלות העצמית של המורה. 253 מורים ערבים מכל רחבי הארץ ענו על שאלון המחקר בשפה הערבית. ממצאי המחקר איששו את ההשערות שנוסחו: נמצא מִתאם חיובי מובהק בין תחושת המסוגלות העצמית של המורה לבין ההערכה העצמית הקולקטיבית, ונמצא מִתאם חיובי בין ההזדהות עם קבוצת הפְּנים (קולקטיב המורים בישראל) לבין המסוגלות העצמית. ברגרסיה שנערכה כדי להבין טוב יותר את התרומה של שני הגורמים האלה, נמצא כי שניהם תורמים במידה ניכרת להסבר השונוּת במסוגלות העצמית. הדיון בממצאי המחקר עוסק הן בהיבט התאורטי שלהם (חשיבות השייכות הקבוצתית להבנת המסוגלות העצמית) הן בהיבט המעשי (חשיבות השייכות הקבוצתית לחיזוק צדדים מוטיבציוניים והתנהגותיים בהוראה).

Abstract

Teacher self-efficacy (TSE) plays an important role in determining the quality of teaching. This study seeks to expand the current understanding of TSE. Based on social identity conceptualization, we argue that group belonging plays an important role in explaining different behaviors and attitudes. Thus, we suggest two variables that may contribute to understanding variance in TSE: Collective Self-Esteem (CSE) and in-group identification. In this study we distinguished between CSE and collective efficacy. CSE sheds light on the individual aspects, which are influenced by collective and social identification. We hypothesize that CSE and in-group identification correlate positively with TSE. Additionally, we question the correlation between TSE and background variables such as managerial level and type of school where the teacher works. To examine these hypotheses, we surveyed 253 Arab teachers from different parts of Israel. Data were collected by means of a closed questionnaire in Arabic. The findings confirmed the hypotheses. Moreover, collective self-esteem and in-group identification explained a significant part of the variance in TSE. We discuss the findings in a theoretical context, highlighting the importance of group belonging for TSE, and from a practical perspective, which emphasizes the importance of group belonging for motivational and behavioral aspects in teaching.

הורדת קובץ המאמר
תפריט